Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2023/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :03

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :07.03.2023  

KATILANLAR                        :                             KATILMAYANLAR       :       Başkan    :Sadettin SAYGI                                           Üye   :L.Emre BAŞAR

Üye         :Hasan ÖZCAN                                       

   “           :Hüseyin ERDEM                                          

   “           :Hayri AK                                                          

   “           :Kıymet ALTINIŞIK                                         

   “           :Yüksel ÖZ                                                        

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Arif DURNA

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Hasan ÖZKAYA

   “           :Mümine CENGİZ

   “           :Ahmet DEMİR

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2023/Mart   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.02.2023 gün ve 02 No’lu (Şubat ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-363 ada 12 parselde İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi,

Yukarıda yazılı talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.  Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yukarı Mah.395 ada 3 parsel, Üçpınar Mah.111 ada 4 parsel):

           Başkan : Sayın Üyeler,  taşınmaz satışı konusu Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarih ve 11 nolu kararında araştırılmak üzere imar ve plan bütçe komisyonumuza havale edilmiş idi. Komisyon kararlarına göre; “Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar komisyonumuzca yerinde görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda; Yukarı Mah.395 ada 3 parsel ve Üçpınar Mah.111 ada 4 parsel  no’lu   taşınmazların satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yukarı

Orta Cami

Arsa

395

3

17,54

Üçpınar

Kasabaiçi

111

4

88,61

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar ve plan bütçe komisyonu kararları oy birliğiyle aynen kabul edilmiş olup, bahsekonu parsellerin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-BOZKIRLILAR İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başlan: Sayın üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Yukarı Mah.405 ada 1 parselde bulunan No:204 ve 205’de iki kapı girişi olan ve bir bölüm olarak kullanılan yaklaşık 15 m2 lik büro vasfındaki taşınmaz, meclisimizin 01.03.2018 gün ve 27 nolu kararı ile aylık 50,00.-TL bedelle, aynı adresteki No:206’daki büro da meclisimizin 02.04.2018 gün ve 37 nolu kararı ile aylık 10,00.-TL bedelle 5 yıllığına Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına tahsis edilmiştir.

         01.03.2023 ve 02.04.2023 tarihinde tahsis süreleri sona ereceğinden, Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Bozkır Temsilciliğince tahsis süresinin yeniden 5 yıllığına uzatılması talep edilmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, taşınmazın tahsisinin araştırılmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

                 3- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NİN GÖRÜŞÜLMESİ.(Demirasaf Mah.363 ada 12 parsel.

                 Başkan: Sayın Üyeler; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçemiz Demirasaf Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 363 ada 12 nolu parselde yapılması planlanan Belediye hizmet alanı (hayvan pazarı)’na yönelik olarak Konya Büyükşehir Belediyesince 1/25000-1/5000 nazım imar planları yapılarak onaylanmıştır. Arkasından yine Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Bozkır Belediye Meclisince kabulü ve onayı   gerekmektedir.

                 Konu Meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda yukarda belirtilen ve  yazı eki öneri uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve onayına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.      

4-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2023 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2023 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 04 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                              Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                        Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

          

   

Yazdır e-Posta