Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2023/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :02

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :02.02.2023  

KATILANLAR                        :                             KATILMAYANLAR       :       Başkan    :Sadettin SAYGI                                            Üye   :Kıymet ALTINIŞIK

Üye         :Hasan ÖZCAN                                         “     :Ahmet DEMİR

   “           :Hüseyin ERDEM                                            

   “           :Hayri AK                                                            

   “           :L.Emre BAŞAR                                                  

   “           :Yüksel ÖZ                                                         

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Arif DURNA

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Hasan ÖZKAYA

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2023/Şubat   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 05.01.2023 gün ve 01 No’lu (Ocak ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Kıymet ALTINIŞIK ve Ahmet DEMİR dilekçesi ile, 2023 Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Kıymet ALTINIŞIK ve Ahmet DEMİR’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.02.2023 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-KONYA BOZKIR DERELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan : Sayın Üyeler, bu gündem maddemiz meclisimizin 05.01.2023 gün ve 01 no’lu kararında, tahsis talebinin daha sonraki meclis toplantılarında görüşülmek üzere süreye bırakılmasına karar verilmiş idi.

           Söz konusu talep meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, tahsis talebinin daha sonraki meclis toplantılarında görüşülmek üzere süreye bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-YUKARI MAH.449 ADA 6 PARSELDEKİ ARSANIN BELEDİYEYE AİT HİSSESİNİN CEMAL UYAR TARAFINDAN SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan:Sayın Üyeler, Cemal UYAR’ın 29.09.2022 günlü dilekçesindeki taşınmazmal satın alınması ile ilgili talebi, 05.01.2023 gün ve 06 nolu kararımız ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmiş idi. Plan Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

“Yukarı Mah.449 ada 6 parselde bulunan arsa niteliğindeki toplam 317,68 m2 olan taşınmazın, 253,56 m2’si Cemal UYAR’a, 64,12 m2’sinin Belediyemize ait olduğu görülmüştür. 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden, taşınmazın hissedarı olan Cemal UYAR’a bahse konu parselin Belediyemize ait olan 64,12 m2’lik hissesinin bedel takdiri suretiyle satışı uygun olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan bütçe komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup ; bahsekonu parselin belediyemize ait hissesinin bedel takdiri suretiyle satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-TEDAŞ 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA) 2942 SAYILI KANUNUN 30.MADDESİNE GÖRE DEVİR TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ : 

           Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere; TEDAŞ 14.Bölge Müdürlüğü (Konya) 03.01.2023 gün ve 573392 sayılı yazısı ile belirtilen muhtelif taşınmazlar üzerine Enerji Nakil Hatları isabet ettiğinden aşağıda bilgileri ve devir bedelleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kanunun 30.maddesi uyarınca Genel Müdürlüğüne devri talep edilmektedir. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Konya İli Bozkır İlçesi, Sarıoğlan ve Kızılçakır Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede yazılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devrinin yapılmasına mahalle halkının ortak kullanımında olan alanların olması ve iş bu devir talebinin tarafımızca olumlu karşılanması halinde mahalle halkının mağduriyeti sözkonusu olabileceğinden meclisimizce oybirliği ile muvafakat edilmemektedir.

4-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yukarı Mah.395 ada 3 parsel, Üçpınar Mah.111 ada 4 parsel):

           Başkan : Sayın Üyeler, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 19.01.2023  tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı bulunan  taşınmazların satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yukarı

Orta Cami

Arsa

395

3

17,54

Üçpınar

Kasabaiçi

111

4

88,61

      

         

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahse konu taşınmaz satışlarının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

5-DEMİRASAF MAH.342 ADA 15 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 24.01.2023 gün ve 4690 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgi yazısında: "Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 342 ada 15 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.01.2023 tarih 71 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan ve ekte sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediyemiz meclisi gündeminde değerlendirilmesini " talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, İlçemiz Demirasaf Mah.342 ada 15 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

6-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2023 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2023 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 07 Mart 2023 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                              Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                        Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

          

   

Yazdır e-Posta