Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :13

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :09.11.2022  

KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       : 

I.Meclis Başkan V.:Hasan ÖZCAN                          Başkan  :Sadettin SAYGI                                           

            Üye         :Hüseyin ERDEM                                     Üye        :L.Emre BAŞAR

               “           :Hayri AK                                                    “          :Yüksel ÖZ

   “           :Hasan ÖZKAYA                                                

   “           :Arif DURNA

   “           :Yusuf ER

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Ahmet DEMİR

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

 

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 09.11.2022 günlü Kasım ayı 2.Birleşim olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Kasım ayı 2.birleşim olağan meclis toplantımızın 1.oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden L.Emre BAŞAR ve Yüksel ÖZ dilekçesi ile, 2022 Kasım ayı 2.birleşim meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  L.Emre BAŞAR ve Yüksel ÖZ’ün 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 09.11.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V:  Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün;

1-04.11.2022 günlü müzekkeresinde, Konya Bozkır Dereliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin tahsis talebi

           2-08.11.2022 günlü müzekkeresinde, Ayvalca Mah.143 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın Konya Büyükşehir Belediyesinden  devir alınması ve devir ile ilgili işlemler için  Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkındaki konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.

             Yapılan oylamada yukarıda yazılı konuların gündeme alınarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

           1-2022 YILI BÜTÇESİNE EK ÖDENEK VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

          I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2022 Mali Yılı Ek Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2022 Mali Yılı Ek Bütçesi encümenin 27.10.2022 gün ve 101 sayılı kararı ile 33.800.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı Belediye Ek Bütçesi, meclisin 02.11.2022 gün ve 74 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2022 yılı ek bütçesi 07.11.2022 gün ve 07  no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Ek Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Mustafa ŞAHİN tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2022 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Ek Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2022 Mali Yılı Ek Belediye Bütçesi encümenimizce  33.800.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2022 Yılı Mali Ek Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Ek Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ve 37.maddesi gereğince, Ek Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            EK GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                 595.000,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  595.000,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ                    300.000,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 300.000,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  28.651.000,00   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                     22.969.352,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                            5.681.648,00

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                       3.150.000,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                               3.150.000,00

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                           1.050.000,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                          1.050.000,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                     54.000,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                   54.000,00

                                                                  T O P L A M                   33.800.000,00

                      

 1. b) Ek Gelir Bütçesi :

            Ek Gelir Bütçesi okundu. Ek Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ve 37.maddesi gereğince

 Ek Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     EK GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

     KODU       AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             11.800.000,00      

        05            Diğer Gelirler                                                             22.000.000,00    

                                                                   T O P L A M                  33.800.000,00

 1. c) 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2022 Yılı Ek Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

            2022 Yılı Ek Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 33.800.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 33.800.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2022 Yılı Gider bütçesinde yer alan  ek ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen ek gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Ek Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen ek bütçeye ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi yukarıda yazılı olduğu şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

            2-KONYA BOZKIR DERELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            I.Meclis Başkan V:  Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 04.11.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Dereköy Belediyesine ait iken 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devir olan ve 07.10.2022 tarihinde Belediyemiz adına tescillenen İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mah.2347 ada, 2 parselde 235 m2 Altında Deposu olan Dükkanın (Çırpıcı Mah.Yeşil Yol F Sokak N:33/A Zeytinburnu/İSTANBUL) 2002 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Konya Bozkır Dereliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından dernek binası olarak kullandıklarını ve dernek binası olarak kullanmaya devam etmek üzere tahsisini talep etmektedirler.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

           3-AYVALCA MAH.143 ADA 4 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DEVİR ALINMASI VE DEVİR İÇİN BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            I.Meclis Başkan V:  Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 08.11.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait Ayvalca Mah.143 ada, 4 parselde bulunan 965,85 m2 arsa vasıflı taşınmazın  Büyükşehir Belediyesinin 14.01.2022 gün ve 26 nolu meclis kararına istinaden encümene verilen yetki ile 11.10.2022 gün ve 801 no’lu encümen kararı ile 5393 sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) bendi gereğince bedelsiz devrine karar verilmiştir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Ayvalca Mah.143 ada, 4 parselde bulunan 965,85 m2 arsa vasıflı taşınmazın  Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz devralınmasına ve devir ile ilgili işlemler için Başkanlık Makamına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 2022 yılı Kasım ayı 2.birleşim meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. 

            2022 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 06 Aralık 2022 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis Başkan V.                     Katip Üye                               Katip Üye

               Hasan ÖZCAN                   Mustafa ŞAHİN                     Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta