Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :12

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :02.11.2022 

KATILANLAR                        :                                    KATILMAYANLAR       :     Başkan   :Sadettin SAYGI                                                 Üye  : L.Emre BAŞAR                                        

Üye         :Mustafa ŞAHİN                                

 “             :Hayri AK                                        

             “             :Hüseyin ERDEM   

             “             :Hasan ÖZCAN                                             

             “             :Arif DURNA                                                   

 “             :Halil YUVAKTAŞ

 “             :Mümine CENGİZ                                                               

 “             :Yüksel ÖZ

 “             :Kıymet ALTINIŞIK

             “             :Meltem AYHAN       

 “             :Yusuf ER

             “             :Ahmet DEMİR

             “             :Ramazan SAĞLAM  

                            :Hasan ÖZKAYA

                             

Başkan: Sayın Üyeler, 02.11.2022 günlü Kasım ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Kasım ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.10.2022 gün ve 10 No’lu (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum) ve 06.10.2022 gün ve 11 No’lu (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü. 

Başkan: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün gündeme alınması talep edilen, iki, Fen İşl.Müdürlüğümüzün bir adet olmak üzere toplamda üç müzekkere bulunmaktadır. Aşağıda yazılı konular meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1-Yukarı Mah.449 ada 5 parselde cins değişikliği yapılan taşınmazın Belediyemize ait hisse satışının görüşülmesi

2-Bilgievinin Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesinin görüşülmesi

3-Kazıcı Yükleyici İş Makineleri aylık kiralama bedelinin belirlenmesi ile ilgili  konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  “BOZKIR SPOR SALONU, ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE BETONARME TRİBÜN” KULLANIM HAKKI PROTOKOLÜNÜN YENİLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :   

Başkan: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 19.10.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Gençlik ve Spor İl Müd.nün 3425135 sayılı yazısında; Demirasaf Mah.341 ada 13 parsel üzerinde bulunan “Bozkır Spor Salonu, Çim Yüzeyli Futbol Sahası” kullanım hakkının 03.01.2023 tarihinde biteceği bildirilmektedir. Tesisin kullanım hakkı protokolünün yenilenmesini talep etmekteyiz.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Demirasaf Mah.341 ada 13 parsel üzerinde bulunan  23.580,76 m2 “Bozkır Spor Salonu, Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Betonarme Tribünün” 5 (beş) yıllık kullanım hakkı protokol yenilemesi için talepte bulunulmasına ve protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ARAÇ DEVRALINMASI İÇİN BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan: Sayın Üyeler, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 27.10.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Konya Büyükşehir Belediyesinden Belediyemize verilen 42 BHE 15 plakalı NP9OZ4006LB025549 şase numaralı yarı römork-lowbed, 42 DFM 66 plakalı NMC144ACXLK200553 şase numaralı çekicinin ve 42 CKK 88 plakalı HHA68500148 şase numaralı traktörün devralınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi gerekmektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize tahsisi yapılmış olan 42 BHE 15 plakalı yarı römork-lowbed, 42 DFM 66 plakalı  çekicinin ve 42 CKK 88 plakalı  traktörün  Konya Büyükşehir Belediyesinden devir alınması için devir protokolünün yapılmasına, protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

           3-AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

           Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığının üye olma çağrısına ilişkin 26.10.2022 gün ve 2022/119 sayılı yazıları okundu.

           İçinde bulunduğumuz Yerel Yönetimler Reform sürecinde yaşama geçen Yeni Belediye Yasalarının getirdiği ilkeleri uygulamaya geçirmek, bu çerçevede; Kentlerimizin, beldelerimizin imar ve inşası, insanımızın yaşam standardının yükseltilmesi adına yapmakta olduğumuz çalışmalarda, Mesleki dayanışma içinde, aramızda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, Belediye sınırlarını aşan birçok hizmet alanlarında ortak hareket etmek, hak ve menfaatlerimizi birlikte savunmanın gereği bu gün daha çok ihtiyaç haline gelmiştir.

            Akdeniz Belediyeler Birliğinin 5355 Sayılı Kanunu ile yeniden yapılanan, 1978 yılından bu yana Bölge Birliği olarak yararlı çalışmalar yaptığı Belediyelerimizin, Birliğin çalışma alanı içinde bulunduğundan üye olmasına Yasal bir sakınca bulunmadığından, Belediyemizin Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olarak katılmasına,

            Belediyemizin üyelik işlemlerinin yürütülmesi için; Başkana yetki verilmesine karar verildi. Akdeniz Belediyeler Birliğine 5355 Sayılı kanun gereğince, meclis üyelerimiz arasından doğal üye olan Belediye Başkanı dışında, Mustafa ŞAHİN Asıl Üye, Hüseyin ERDEM Yedek Üye olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

           4-2022 YILI BÜTÇESİNE EK ÖDENEK VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan: Sayın Üyeler, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde ek ödenek ihtiyacı  oluştuğundan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince, 2022 yılı bütçesi için ek bütçe yapılması gerekmektedir. 

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2022 yılı ek bütçe tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunca 2022 yılı ek bütçenin görüşülüp 09 Kasım 2022 Çarşamba  günü saat 14:00 da raporunun meclise sunularak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince, karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-YUKARI MAH.449 ADA 5 PARSELDE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN TAŞINMAZIN BELEDİYEMİZE AİT HİSSE SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 28.10.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Osman AKTAŞ 06.07.2022 tarihli dilekçesi ile Belediyeye ait olan 95,60m2 Belediye hissesini satın alma talebinde bulunmuş olup, Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 53 nolu kararında 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden taşınmazın hissedarı olan Osman AKTAŞ’a satılmasına karar verilmiştir. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bilgisi dışında cins değişikliği yapılarak 05.08.2022 tarihinde Tek Katlı Yığma Ev ve Arsası olarak Tapu Müdürlüğü’nce tescil işlemi yapılmıştır. Cins değişikliği nedeniyle satış kararımızın güncellenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 53  nolu kararında arsa olarak satılmasına karar verilen taşınmazın Tek katlı Yığma Ev ve Arsası olarak cins değişikliği yapıldığından,  Meclisimizce  alınan 06.09.2022 tarih ve 53 nolu kararın iptal edilerek, cins değişikliği yapılan ve hissedarı bulunduğumuz Yukarı Mahalle Çamlar Caddesi 449 Ada 5 Parsel Tek Katlı Yığma Ev ve Arsasındaki 95,60m2 hissemizin 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden, taşınmazın hissedarı olan Osman AKTAŞ’a  bedel takdiri suretiyle satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-BİLGİ EVİNİN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 31.10.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 31.10.2022 gün ve 145512 sayılı yazısı ile Belediyemize ait Bilgi Evinin Bilgehane olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize ait tapunun Yukarı Mah. Çarşı içi Mevkii 405 ada 1 parsel ve Adres Kayıt Sisteminde Yukarı Mah.Fevzi Paşa Cad. Dış Kapı No:4 İç Kapı No:301’de kayıtlı bulunan 4 katlı Kargir Belediye Binasının 4.katındaki Bilgi Evinin Bilgehane olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine 5393 sayılı Kanunun75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNELERİ AYLIK KİRALAMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ:

Başkan: Sayın Üyeler, Kazıcı Yükleyici İş Makineleri aylık kiralama bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Kazıcı Yükleyici İş Makineleri aylık kiralama bedelinin 35.000.00.-(Otuzbeşbin)TL+KDV olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

         8-DİLEK VE TEMENNİLER :

         Başkan: Sayın Üyeler, 2022 yılı Kasım ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

        2022 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 09 Kasım 2022 Çarşamba  günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

      

          Meclis Başkanı                           Katip Üye                                  Katip Üye

          Sadettin SAYGI                    Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN

Yazdır e-Posta