Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                           Karar Tutanak No       :11

                                                                                      Karar Tutanak Tarihi  :06.10.2022  

KATILANLAR                        :                             KATILMAYANLAR       :

Başkan     :Sadettin SAYGI                                      Üye      :L.Emre BAŞAR

                Üye        :Yüksel ÖZ                                                  “         :Ahmet DEMİR

               “           : Hayri AK                                                   “         :Arif DURNA

   “           : Hasan ÖZCAN                                          “         :Ramazan SAĞLAM

               “           : Mustafa ŞAHİN                                        “          :Hüseyin ERDEM

   “           : Yusuf ER                                                   “          :Hasan ÖZKAYA

   “           : Halil YUVAKTAŞ

   “           : Meltem AYHAN

   “           : Kıymet ALTINIŞIK

   “           : Mümine CENGİZ

 

 Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Ahmet DEMİR, Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM, L.Emre BAŞAR, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA dilekçesi ile, 2022 Ekim  ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Ahmet DEMİR, Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM, L.Emre BAŞAR, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.10.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

           1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Sarıoğlan(Koçaş) 183/13, Yeniköy 109/4, Karacaardıç 205/29, Hacılar 352/12, 352/16, Armutlu 361/27 parsel):

          Başkan : Sayın Üyeler, taşınmaz satışı konusu Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 61 nolu kararında araştırılmak üzere imar ve plan bütçe komisyonumuza havale edilmiş idi.  Komisyon kararlarına göre; “Sarıoğlan(Koçaş) 183/13, Yeniköy 109/4, Karacaardıç 205/29, Hacılar 352/12, 352/16, Armutlu 361/27 parsel no’lu aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar komisyonumuzca yerinde görülmüştür.

         Yapılan araştırma sonucunda; Sarıoğlan(Koçaş) 183/13, Yeniköy 109/4,  Hacılar 352/12,  Armutlu 361/27 no’lu parsellerdeki  taşınmazların satışlarının yapılması uygun görülmüştür. Karacaardıç 205/29 parsel mahallenin ortak kullanım alanında olduğundan, Hacılar 352/16 parselin de içerisinden su kanalı geçtiğinden satışları uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan(Koçaş)

Harmancık

Tarla

183

13

14.562,18

Yeniköy

Köyiçi

Arsa

109

4

201,09

Karacaardıç

Köyiçi

Arsa

205

29

286,63

Hacılar

Köyiçi

Arsa

352

12

1.228,98

Hacılar

Köyiçi

Arsa

352

16

1.520,88

Armutlu

Karaçal

Tarla

361

27

38.217,87

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar ve plan bütçe komisyonu kararları oy birliğiyle aynen kabul edilmiş olup, Sarıoğlan(Koçaş) 183/13, Yeniköy 109/4,  Hacılar 352/12,  Armutlu 361/27 no’lu parsellerin satışına izin verilmesine, Karacaardıç 205/29, Hacılar 352/16 parselin  ise  satılmamasına  oybirliğiyle karar verildi.

2-2023 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2023 Mali Yılı Bütçesi encümenin 25.08.2022 gün ve 64 sayılı kararı ile 120.000.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 04.10.2022 gün ve 62 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2023 yılı bütçesi 05.10.2022 gün ve 05  no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Mustafa ŞAHİN tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2023 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce 120.000.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2023 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              9.623.000,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              9.623.000,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ                 4.490.500,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              4.490.500,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  75.433.000,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  980.000,00   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                    47.724.191,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                          26.663.250,00

10             Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hiz.                                           65.559,00 

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                     14.495.500,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                             14.495.500,00

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                        10.712.750,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                          10.712.750,00

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                       304.500,00     

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  304 500,00

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                     238.500,00

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                             238.500,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                   1.517.250,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                1.517.250,00

       37            KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ           691.500,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                 691.500,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                             2.223.500,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                          2.223.500,00

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                              270.000,00

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  270.000,00

                      

                                                                  T O P L A M                  120.000.000,00

                      

 1. b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

     KODU       AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

  01            Vergi Gelirleri                                                            18.928.081,00

  03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                 33.898.204,00      

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler            20.216.848,00      

        05            Diğer Gelirler                                                             33.792.397,00    

        06            Sermaye Gelirleri                                                      13.216.820,00

        08            Alacaklardan Tahsilat                                                       71.400,00 

        09            Red ve İadeler(-)                                                       (-)123.750,00

                                                                   T O P L A M               120.000.000,00

 1. c) 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

            2023 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2023 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı

 (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

            3-CUMHURİYET MAH.534 ADA 52 NO’LU PARSELE ASMA KAT YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan : Sayın Üyeler, Ali Suat SAĞLAM 28.09.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesi 534 ada 52 no’lu parselinde, asmakat  yapmak isteği ile ilgili talebi, 04.10.2022 gün ve 64 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; “Cumhuriyet Mah.534 ada 52 parselde bulunan taşınmaz imar planında konut altı ticari olduğundan asma kat talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek asmakat talebinin KABULÜNE oybirliğiyle karar verildi.

         4-CUMHURİYET MAH.534  ADA 41, 42 ve 43 NO’LU PARSELLERE ASMA KAT YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ :

         Başkan : Sayın Üyeler, Abdullah UYANIK 28.09.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesi 534 ada 41, 42 ve 43 no’lu parselinde, asmakat  yapmak isteği ile ilgili talebi, 04.10.2022 gün ve 65 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; “Cumhuriyet Mah.534 ada 41, 42 ve 43 parsellerde bulunan taşınmaz imar planında konut altı ticari olduğundan asma kat talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek asmakat talebinin KABULÜNE oybirliğiyle karar verildi.

                Başkan :Sayın Üyeler, 2022 yılı Ekim  ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2022 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 02 Kasım 2022 Çarşamba günü  saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

               Meclis Başkanı                           Katip Üye                                  Katip Üye

              Sadettin SAYGI                     Mustafa ŞAHİN       Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta