Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :04

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :06.04.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan    :Sadettin SAYGI                                              Üye  : Hasan ÖZKAYA

            Üye         :Hüseyin ERDEM 

               “           :Hayri AK                                             

   “           :Hasan ÖZCAN                                                

   “           :Arif DURNA

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Yüksel ÖZ

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ahmet DEMİR

   “           :L.Emre BAŞAR

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Nisan   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.03.2022 gün ve 03 No’lu (Mart ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZKAYA dilekçesi ile, 2022 Nisan  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Hasan ÖZKAYA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.04.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-2021 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2021 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun  Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2021 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 06.04.2022 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. 

BOZKIR BELEDİYESİ

2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sayın Üyeler;

            İmkan ve şartlar çerçevesi içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış olup,  bir yıl içinde  yaptığımız çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Daha çok altyapı, temizlik, yeşil alan, sosyal ve kültürel hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                         

                                                                                                                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı,  olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2021 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

            Belediye Meclisimiz 2021 yılı içerisinde  olağan meclis toplantılarını yapmış olup, Ocak 1 birleşim, Şubat 1 birleşim, Mart 1 birleşim, Nisan 1 birleşim, Mayıs 1 birleşim, Haziran 1 birleşim, Temmuz 1 birleşim, Ağustos 1  birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 2 birleşim olağan ve Aralık 1 birleşim olağanüstü olmak üzere 15 kez toplanmış,  bu toplantılarda 67 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve Bozkır Kaymakamlığına gönderilmiştir.

            2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

            Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 123 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            2021 yılı içerisinde Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından, vatandaşlarımızdan 3134 adet yazı/dilekçe gelmiş olup, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca sistem üzerinden havale edilmiştir.  20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılmış olup,  gelen evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam etmektedir.

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            2021 yılı içerisinde Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 1993 adet giden yazı kaydı bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde 33 normal, 3 tebligat, 7 kargo, 189 iadeli taahhütlü olmak üzere 232 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 329 adet yazı KEP ile dış kurumlara gönderilmiştir.  128 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir. Kalan diğer yazılar ise sistem üzerinden ilgili yerlere gönderilmiştir. 20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılmış olup,  giden evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam etmektedir.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2021 yılı içerisinde müracaat eden 150 çiftin evlendirme işlemleri  Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 150 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

            6-)CİMER Başvuruları  :

            Belediyemizce 2021 yılı içerisinde CİMER Sistemine gelen 210 adet başvuruya sistem üzerinden cevap verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI  VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

            Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet  personel görev yapmaktadır.

           Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait memur-kadrolu işçi- sözleşmeli personel ile Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, aylık prim bildirgeleri, izin takipleri, görevlendirmeleri ve personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

           Belediyemizde 2021 yılında 14 adet memur personel,  5 adet kadrolu işçi, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Maden Mühendisi,1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. 2021 yılı Ocak ayı içinde 1 adet memur personelin emeklilik işlemi yapılarak personel emekliye ayrılmıştır. 15 olan memur personel sayısı 14 personele düşmüştür. Ayrıca 1 adet kadrolu işçi de 2021 Ocak ayı içinde emeklilik dilekçesi vermiş olup, işlemleri yapılarak emekliye sevk edilmiştir. 6 olan işçi sayısı 5’e düşmüştür.

            Belediyemiz Bozkır Belediyesi Personel Limited Şirketinden;  4734 sayılı Kanun gereği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimince yapılan hizmet alımı sonucunda  Belediyemiz  büro içi hizmetlerinde 2021 yıl sonu itibariyle 13 şirket elemanı görev yapmıştır.                                               

       GELEN-GİDEN YAZILAR :

       2021  yılı içinde 233 adet  Gelen ,192 adet Giden yazışma ve 6 adet Onay yazılı evrakı olup, cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımız birlikte takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.  

                                                            

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 2 adet Memur (Tahsildar) bir adet Müdür ve 2 adet Belediye Şirketi Büro elemanı olmakla beş personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muh-SGK Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2021 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

            1 – 2021 GELİRLERİMİZ

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

647.837,30 ₺

1

3

Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

469.688,29 ₺

1

6

HARÇLAR

995.260,83₺

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

161.385,65 ₺

3

6

Kira Gelirleri

1.138.572,37 ₺

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

5.800.865,01 ₺

5

1

Faiz Gelirleri

       3.812,75₺

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

18.716.884,49 ₺

5

3

Para Cezaları

125.418,42 ₺

5

9

Diger Çeşitli Gelirler

42.921,68 ₺

6

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

1.219.847,60₺

   

GENEL TOPLAM

29.322.494,39 ₺

 

           2 – 2021 GİDERLERİMİZ

EKONOMİK KOD

GİDERİN EK.2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

1

1

MEMURLAR

1.443.903,52 ₺

1

2

SÖZLEŞMELİ  PERSONEL

    277.445,04 ₺

1

3

İŞÇİLER

904.762,79 ₺

1

4

GEÇİCİ PERSONEL

27.994,51 ₺

1

5

DİĞER PERSONEL

375.045,14 ₺

2

1

MEMURLAR

232.897,24 ₺

2

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

41.821,16 ₺

2

3

İŞÇİLER

222.985,97 ₺

3

1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.068.768,73 ₺

3

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

4.481.350,92 ₺

3

3

YOLLUKLAR

35.111,86 ₺

3

4

GÖREV GİDERLERİ

82.246,91 ₺

3

5

HİZMET ALIMLARI

7.985.367,44 ₺

3

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

304.986,41 ₺

3

7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM  BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.475.703,23 ₺

3

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

8.437.216,61 ₺

4

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

518.679,72 ₺

5

1

GÖREV ZARARLARI

162.047,00 ₺

5

2

HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)

73.072,60 ₺

5

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

33.500,00 ₺

6

1

MAMUL MAL ALIMLARI

574.140,00 ₺

   

GİDERLERİN TOPLAMI

28.759.046,80 ₺

 

      3 – 2021 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

 

Vergi Gelirleri

 2.112.786,42 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 1.299.958,02 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

 5.800.865,01TL

Diger Gelirler

18.889.037,34 TL

Sermaye Gelirleri

  1.219.847,60 TL

2021 YILI GELİRLERİMİZ

29.322.494,39 TL

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.029.151,00 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

497.704,37 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

23.870.752,11 TL

FAİZ GİDERLERİ

518.679,72 TL

CARİ TRANSFERLER

268.619,60 TL

SERMAYE GİDERLERİ

574.140,00 TL

2021 GİDERLERİMİZ

28.759.046,80 TL

    4-2021 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 813.522,02 TL ödenek 31.12.2021 Tarih ve 122 nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

          5-.Harcanamayıp bakiye kalan 9.640.953,20 TL ödenek Belediye Encümeninin 31/12/2021 tarih ve 123 nolu kararı ile imha edilmiştir.

          6-2021 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

          7- 2017, 2018,2019 ve 2020 ve 2021 Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 6.660.995,84 TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2022 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

          8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında 615.020,13 TL 2022 yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

          9-Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2022 Yılına 4.098.340,80 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

         10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre % 41,25 oranında artmıştır.       

          

           B ) GELİR   BÖLÜMÜ                   

          Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

          Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl yılbaşında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

            2021 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 33,24 oranında artmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür, 2 Zabıta Memuru, 2 Zabıta Yardımcı personeli ve 2 Zabıta İşçi Görevlisi ile 2021 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve mahallelerimizin düzeni halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

            1- İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş olup, Etiketleri, Fahiş fiyat artışlarının olup olmadığı ve diğer hususları denetlenmiştir.

            2-İşyerlerinin önündeki ve mahallelerimizdeki halkımızın ortak kullanımında bulunan yerlerdeki işgalleri ve araç park işgallerinin kontrolü yapılarak kurallara uymaları sağlanmıştır.

            3-Pandemi süresince halkımızın yanın olunmuş ve talepleri doğrultusunda gerekli hizmetler verilmiştir.

            4-Belediyemizin diğer birimlerinin saha çalışmalarında destek olunmuş ve müşterek çalışmalar yapılmıştır.

            5-Milli Bayramlarda gerekli tedbirler alınarak Zabıta Müdürlüğümüze verilen görevler en iyi şekilde yerine getirilmiştir.

            6-Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

            7-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup, Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

            8-Cuma günleri sebze pazarımız ile kapalı pazar alanımız düzenli olarak denetlenerek pazarın düzeni sağlanmıştır.

            9-Sokak hayvanları konusunda gelen şikâyetler yerinde değerlendirilmiş ve Belediyemizin ilgili birimi ile müşterek çalışma sağlanmak suretiyle şikâyetler giderilmesine ve hayvanlarımız koruma altına alınmasına sağlanmıştır.

            10-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiştir.

            İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

 Adedi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri

 2  Adet

Sıhhi

18 Adet

G.S.M

16 Adet

Genel Toplam

36 Adet     Ruhsat verilmiştir.

            11-Mahallelerimizden 167 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikâyet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

            12-İlçe merkezi ve mahallelerimizde düzenli olarak kontrol edilmiş ve tespit edilen noksanlıklar ilgili birimlere bildirilmiştir.

            13-Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

            14-Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2021 Yılında: 3 Adet Durum Tespit Tutanağı ve 1 Adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            2021 yılı içerisinde 1 Müdür ,  27 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile hizmet yürütülmüştür. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 3 adet 7+1 tonluk kamyon, 4 adet 14+1,5 tonluk  kamyon, 2 adet itfaiye, 1 adet 13+1 kamyon, 1 adet minibüs, 1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1 adet kamyon yol süpürme aracı 1 adet elektrikli mini kaldırım süpürme aracı , 1 adet mini kar pürskürtme aracı (kaldırım) olmak üzere 16 adet araçla hizmet verilmektedir. 

        İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

         İlçe merkezinde 08:00 ile 17:00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 1  ekiple haftanın her günü yapılmakta olup, mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa  3 ekiple toplanmaktadır.

          Merkezde bulunan Çarşamba Çayı, Çökelez Çayı  ve Umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan WC’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

         Kış mevsiminde çarşı , pazar ve mahallerin  kar temizliği yapılmıştır.

         Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

         İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının  temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

          2021 yılı içerisinde ilçemize 52 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

         İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

         Resmi Kurumlar, Okullar, yol kenarları, park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

          İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir. Ayrıca  merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

          Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

          İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

          Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

           Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

            Sıfır atık kapsamında katı atıklarımız lisanslı çevre firması tarafından ambalaj atıkları  ve diğer atıklar olarak toplanmakta ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.

            İlçe merkezi ve diğer mahallelerimizdeki COVİD-19 virüsü ile mücadele kapsamında camiler, okullar, parklar , resmi kurumlar ve esnaflar düzenli aralıklar ile dezenfekte işlemi yapılmıştır.

            İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar belli aralıklar ile yıkanmış ve temizliği sağlanmıştır.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

        Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi 1 adet Müdür Vekili ve 1 adet Büro Personeli ile birim faaliyetlerini yürütmektedir. 2019 Yılının sonlarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen ve halen devam etmekte olan Koronavirüs (Covid19) Hastalığının kısıtlamaları nedeniyle, birimimiz tarafından toplu etkinliklerden olabildiğince kaçınılmıştır.

        Belediyemiz ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz bütçesi göz önünde bulundurularak 2021 yılında yapmış olduğumuz faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

        1-2021 Yılı içerisinde İlçemizde yapılan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar ile ilgili olarak, Kaymakamlık Makamının Genelgesi doğrultusunda Birimimiz tarafından tören alanlarının anma ve kutlamalara hazırlanması (Bayrakların asılması, ses düzeni ve tören alanının düzenlenmesi) görevleri yerine getirilmiştir.

        2-2021 Yılı içerisinde ilçemizde kutlanan belirli günler (Kadınlar Günü, Anneler Günü, Muhtarlar Günü vb.) Covid 19 kapsamında kısıtlı olarak yapılmış olup; Kadınlar ve Anneler Gününde kurumlarda çalışan kadınlar ve annelere ziyaret yapılmıştır.

         3-İlçemizde Yeni Doğan Bebekler için 120 adet Bebe Takımı alınarak (3.000,00TL) ve 150 adet Renkli Baskılı Hoş Geldin Bebek Belgesi (1.770,00TL) bastırılarak yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek hediyeleri verilmiştir.

         4-Belediyemiz tarafından organize edilen 15Temmuz Demokrasi ve Milli Gününün 5. yıl kutlamaları münasebetiyle programın yapılacağı alan için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe Özel, Branda Tasarım ve Basımı yaptırılarak (11.800,00TL) halkımız için Tasavvuf Müziği Dinletisi hizmeti alınmıştır. (5.000,84TL)

          5-Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da, Konya ve İstanbul’da Yapılan Yöresel Fuarlar İçin Renkli Baskılı Branda Alımı. (25.016,00TL)

          6-Belediyemiz tarafından ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yapılan hizmetler ile ilçe tanıtımının yapıldığı 2000 adet Belediye Kültür Tanıtımı Kitabı basımın yaptırılarak halkımıza dağıtılması. (35.400,00TL)

          7-Belediyemiz tarafından iştirak edilecek, Yöresel Günler Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere, Rolly Banner, Stant ve Branda Alımı yapılmıştır. (2.300,00TL)

          8-Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından 01-03 Ekim 2021 Tarihlerinde Düzenlenecek Gastrofest Festivalinde İlçemiz folklörünü tanıtmak ve Gösteri Yapmak Üzere Folklör Hizmeti Alımı. (4.525,00TL)

          9-İlçemizin gözde mesire alanlarında olan Aygır Dibi Mesire Yerindeki Mescitte halkımızın temiz bir ortamda ibadetlerini de yapabilmeleri için mevcut sergileri değiştirmek üzere 47,25m2 Jel Halı Alımı. (3.075,07TL)

         10-İlçe Merkezi Demirasaf Mahallesinde İkamet Eden Koah Hastası Hacı Ahmet ÖZCAN İçin, Oksijen Konsantratörü (Oksijen Solunum Cihazı) alınarak hastanın kullanımına verilmesi. (4.750,00TL)

          11-Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Belediye Hizmet Binası üst katına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığının katkıları ile yapılan ve kısa zamanda açılması düşünülen Bilgi Evinin eşyalarının düzenlemesi yapılmış ve pencereler için Zebra Perde alımı yapılmıştır. (10.055,19TL)

          12-Belediyemiz tarafından okuyan öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine bir nebze katkıda bulunmak amacıyla, Bozkır Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Konya’daki Kros Yarışması ve Seydişehir de Yapılan Basketbol Maçlarına Götürmek İçin Taşıma Hizmeti Alımı yapıldı. (1.099,98TL)

          13-23-26 Aralık 2021 Tarihlerinde İstanbul Yenikapı da Yapılacak Olan ve Belediyemizin de katılacağı "Konya Tanıtım Günleri" İçin Stant Alımı. (7.375,00TL)

          14-Belediyemiz tarafından Süper Ligde mücadele eden Konyaspor’a destek olmak üzere, gençlere ve çocuklara hediye amaçlı dağıtmak üzere 155 adet 100.yıl forması alımı. (25.571,54TL)

            15-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarafından Bayramlarda, Anma Törenlerinde ve Resmi Programlarda Kullanılmak Üzere Amfi, Hoparlör ve Hoparlör Kablosu Alımı(14.891,60TL)

            16-800 Adet İhtiyaç sahibi aileye ayni ve nakdi yardım yapıldı.

            17- FLO firması ile bağlantı kurularak 425 Adet ihtiyaç sahibi öğrenciye ayakkabı yardımı alındı.

           Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 2022 yılında, Koronavirüs (Covid19) Hastalığının bitmesi ve kısıtlamaların kalkması halinde, halkımıza toplumsal hizmetlerin verilmesi aşamasında daha etkin ve verimli faaliyetlerde bulunulması yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ve Vatandaşlarımıza imkânlar dâhilinde en iyi şekilde hizmet etmek üzere, 1 Memur, 2 Büro Personeli ve 1 Müdür olmak üzere toplam 4 Personel ile hizmet verilmektedir.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 50019 sok.No:8/F adresinde bulunan 1 Adet  işyeri aylık 750,00TL+KDV’ye on yıllığına bir yıl peşin alınarak  Musa DURTULUK’a kiraya verilmiştir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi Demirasaf Caddesi   üzerinde bulunan Kantar/işyeri  Abdullah AY’a bir yıllık peşin  alınarak aylık 360.00TL+KDV  bedelle on yıllığına  kiraya verilmiştir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet Lojman  10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 200,00TL+KDV’ye   Mustafa ASLAN’a kiraya verilmiştir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle Fevzipaşa Caddesi No:18 adresinde bulunan 1 Adet  işyeri aylık 1.550.00TL+KDV’ye on yıllığına bir yıl peşin alınarak  Süleyman KARABACAK’a  kiraya verilmiştir.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Dereköy Mahallesinde bulunan 1 adet Lojman  10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 155,00TL+KDV’ye   Haşim ERTUĞURUL’ a kiraya verilmiştir.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacaardıç Mahallesinde bulunan 1 adet Lojman  10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 155,00TL+KDV’ye  Durali YAPICI’ ya kiraya verilmiştir.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamzalar Mahallesinde bulunan 1 adet  İşyeri   10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 350,00TL+KDV’ye  M.Alparslan BAĞLI’ ya kiraya verilmiştir.

9-Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 50021 sok.No:9/A adresinde bulunan 1 Adet  işyeri aylık 300,00TL+KDV’ye on yıllığına bir yıl peşin alınarak  Hüseyin KAYADİBİ’’ne kiraya verilmiştir.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Harmanpınar Mahallesinde bulunan 1 adet  İşyeri   10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 300,00TL+KDV’ye   Hüseyin GÜVEN’ ya kiraya verilmiştir.

11-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 adet  İşyeri   10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 260,00TL+KDV’ye   Emine BÜLÜÇ’ e  kiraya verilmiştir.

12-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Hacılar Mahallesinde bulunan 4 adet  İşyeri   10 (On)yıllığına bir yıl peşin alınarak aylık 690,00TL+KDV’ye   Ramazan TUNA’ ya kiraya verilmiştir.

13-Belediyemiz mülkiyetine alınan Demirasaf Mahallesinde 351 Ada 15 parsel üzerine Büyükşehir Belediyesine Bal Dolum ve Paketleme  Tesisi yaptırılmış olup, İlçemizin hizmetine kazandırılmıştır.

14-Belediyemiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 2021 yılı itibariyle satılanların listesi aşağıya çıkarılmış olup, toplam 1.178,356,00TL (BirmilyonyüzyetmişsekizbinüçyüzellialtıTürkLirası) satış işlemi yapılarak yer teslimi yapılmıştır.

S:NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

MİKTARI M2

  KİME SATILDIĞI

TARİHİ

BEDELİ

1

YENİKÖY

112

6

ARSA

421,34

TEVFİK FİKRET YAVUZ

09.03.2021

9.300,00

2

YELBEĞİ

213

50

BAĞ

1167,35

MUSTAFA ERDAL

04.03.2021

7.000,00

3

YELBEĞİ

138

1

ARSA

177,09

GÜRSEL DEMİRTAŞ

03.03.2021

2.150,00

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

241

6

ARSA

968,13

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

23.000,00

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

242

2

ARSA

919,00

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

21.500,00

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

1

ARSA

 922,52

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

15.600,00

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

5

ARSA

600,09

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

13.325,00

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

6

ARSA

599,96

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

13.500,00

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

9

ARSA

600,04

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

13.325,00

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

248

4

ARSA

648,89

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

14.375,00

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

2

ARSA

815,81

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

13.500,00

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

3

ARSA

641,38

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

10.600,00

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

4

ARSA

625,30

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

10.350,00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

9

ARSA

1000,17

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

22.050,00

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

5

ARSA

743,00

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

8.200,00

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

6

ARSA

793,70

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

8.800,00

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

7

ARSA

778,46

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

8.600,00

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

8

ARSA

787,97

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

8.775,00

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

9

ARSA

777,58

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

8.650,00

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

256

1

ARSA

1162,33

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

12.875,00

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

256

2

ARSA

1003,11

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

12.000,00

22

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

256

3

ARSA

1003,11

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

11.100,00

23

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

273

3

ARSA

1979,42

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

77.000,00

24

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

2

ARSA

1982,09

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

77.000,00

25

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

3

ARSA

998,89

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

39.000,00

26

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

5

ARSA

1259,14

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

49.000,00

27

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

6

ARSA

1221,38

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

48.000,00

28

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

7

ARSA

1270,04

GÖKPARK YAPI A.Ş

03.03.2021

48.900,00

29

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

256

10

ARSA

1117,87

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

24.000,00

30

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

241

5

ARSA

996,19

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

25.500,00

31

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

2

ARSA

559,59

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

14.100,00

32

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

3

ARSA

554,54

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

14.000,00

33

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

7

ARSA

600,09

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

15.750,00

34

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

8

ARSA

599,94

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

15.750,00

35

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

3

ARSA

771,02

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

16.000,00

36

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

4

ARSA

686,92

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

14.500,00

37

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

257

2

ARSA

1252,15

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

34.000,00

38

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

257

4

ARSA

1022,80

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

26.000,00

39

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

257

5

ARSA

1011,25

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

26.500,00

40

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

1

ARSA

755,93

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

16.500,00

41

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

2

ARSA

898,47

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

18.500,00

42

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

3

ARSA

856,48

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

18.000,00

43

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

4

ARSA

811,98

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

16.300,00

44

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

5

ARSA

935,40

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

19.700,00

45

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

6

ARSA

1011,94

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

21.700,00

46

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

7

ARSA

1011,94

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

17.300,00

47

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

258

8

ARSA

814,36

GOLDEN PARK.A.Ş

13.08.2021

15.300,00

48

KÜÇÜK HİSARLIK

184

15

ARSA

523,92

ŞEYMA SARI

01.09.2021

14.000,00

49

KÜÇÜK HİSARLIK

188

27

ARSA

1147,33

MEHMET ÜNLÜ

12.08.2021

31.400,00

50

KÜÇÜK HİSARLIK

188

28

ARSA

1219,79

YAŞAR SARI

12.08.2021

33.000,00

51

YELBEĞİ

148

2

ARSA

286,97

F.MEHMET GÜLEÇ

28.07.2021

7.800,00

52

YENİKÖY

119

1

ARSA

446,92

MURAT ÇAKIR

27.07.2021

12.000,00

53

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

149

5

ARSA

400,66

RAMAZAN KÖKÇE

14.10.2021

15.500,00

54

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

149

6

ARSA

493,02

RAMAZAN KÖKÇE

14.10.2021

19.000,00

55

KARABAYIR

129

3

TARLA

733,38

DURMUŞ DOĞAN

18.10.2021

16.000,00

56

KIZILÇAKIR

202

9

ARSA

1832,25

MEHMET DEMİREL

20.10.2021

40.000,00

57

YUKARI

453

8

ARSA

75,11

LEYLA POMAY

14.01.2021

9.053,20

58

YUKARI

453

5

ARSA

145,35

SEVGİ YAVUZ

08.04.2021

17.442,00

59

YUKARI

473

2

ARSA

239,80

BOZKIR ÖĞRENCİLERİ HİMAYE DERNEĞİ

07.10.2021

29.975,00

60

YUKARI

456

30-31

ARSA

277,59

ABDULLAH KARAKUŞ

18.11.2021

33.310,80

15-Üçpınar  Mahallesi 215 Ada 253 Parselde  bulunan   taşınma, Dereköy/Demirci Mahallesinde bulunan 250 Ada 726  Parsel 241 Ada 69 Parselde bulunan taşınmaz, Hisarlık/Orta Mahallesinde bulunan 102 Ada 10 Parselde bulunan taşınmazların  belediyemiz bünyesine alınarak  konut için arsa üretilmek üzere Milli Emlak Müdürlüğüne başvuru  yapıldı.

16-Yolören   Mahallesine bağlı   Kızıldüz mevkiindeki  121 Ada 174 Parselde  bulunan  alana Hayvan Barınağı yapılmak üzere  Orman Bölge  Müdürlüğüne tahsis başvurusu  yapıldı.

17-Sarıoğlan    Mahallesi 22 Ada 9 Parselde  bulunan   taşınmaz üzerindeki ATM yeri Ziraat Bankasına 10 yıllığına bedelsiz  tahsis edildi.

18-Yukarı     Mahallesi 412 Ada 11 Parselde  bulunan    eski öğretmenevi niteliğinde bulunan taşınmaz Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne  10 yıllığına bedelsiz  tahsis edildi.

19-Dereiçi Mahallesinde 118  Ada 1 Parselde  bulunan   taşınmaz Belediye Hizmetlerinde  kullanılmak üzere,   30.000.00TL bedel karşılığında belediyemiz mülkiyetine alındı.

20-Küçükhisarlık  Mahallesinde  117 Ada 20 Parselde  bulunan    taşınmaz Sosyal tesis ve misafirhane  olarak kullanılmak üzere,    tahsis talebinde bulunuldu.

21- Küçükhisarlık  Mahallesinde  245 Ada 99 Parselde  bulunan    taşınmaz Çocuk parkı   olarak kullanılmak üzere,  2 yıllığına ön tahsis yapıldı.

22-Bağyurdu  Mahallesinde  160 Ada 13 Parselde  bulunan eski okul ve alanı niteliğindeki    taşınmaz Sosyal ve kültürel etkinliklerde    kullanılmak üzere,  2 yıllığına ön tahsis yapıldı.

23-Cumhuriyet  Mahallesi 563 Ada 41 Parselde   bulunan  elmalık vasıflı   taşınmazı  Ali KOYUNCU, Emine KOYUNCU, Zühdü KOYUNCU,FATMA AKBAŞ, Yılmaz KOYUNCU, Şengül İLÇELİ’ye ait 3147,27m2’nin tamamını  şartsız bağışlamışlardır. İlgili kişilere ait 563 Ada 40 parselin   tamamı 6685,39m2 olup, bu parselde üzerinde   bulunan 1044,59m2  hisselerini şartsız  bağış olarak belediyemiz mülkiyetine alınmıştır.

24-Gelir İdaresi Başkanlığının  2021/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi gereğince, İlçemize bağlı 52 Mahallenin Cadde ve Sokaklarında bulunan  2022 yılında uygulanacak olan Arsa değerleri tespit edilerek Gelir İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

25-Köy Konut Projesi  yapılması  ve Kamu Yapıları Envanterleri çalışması yapılarak  tablo halinde  İl  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

26-İlçemize kazandırılacak olan 3. Etap Toki yapımı için  Arsa temini çalışmalarımız devam etmektedir.

27-Belediyemiz Takdir Kıymet Komisyonunca 2021 yılı içerisinde 32 adet karar alınmıştır.

28-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde 23298 adet  Bina-Arsa-Arazi bildirimlerinde   işlem yapılmıştır.

29-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2021 yılı  itibariyle 15651 adet  Bina-Arsa-Arazi Mükellefi mevcuttur.

30-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde 2118 adet  Bina-Arsa-Arazilerin  Alım Satım ve İntikal için Tapu Müdürlüğüne   işlem yapılmıştır.

31-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde 2300 adet  Veraset İntikal Beyannamesi için Mal Müdürlüğüne  işlem yapılmıştır.

32-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde 91 adet     Kaymakamlık Makamı S.Y.D.V. Başkanlığına    işlem yapılmıştır.

33-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Resmi yazışma olarak 2021 yılı içerisinde 1020 adet  yazışma yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün  01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporu aşağıda çıkarıldığı gibidir.

         Müdürlüğümüz bir müdür, bir maden mühendisi, otuz dört adet belediye şirketi çalışanı ve üç adet kadrolu işçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

         Ayrıca altı adet kamyon, dört adet beko-loder, bir adet paletli kazıcı, üç adet loder, bir adet forklift, iki adet midibüs, bir adet otobüs, üç adet traktör, iki adet cenaze aracı faal olmak üzere hizmetlerini yürütmüştür.

 • Yayla yollarımızın malzemeli ve malzemesiz bakımı yapılmıştır.
 • Bağ ve bahçe yollarımızın greyder ile iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Kilitli parke taşı ile muhtelif mahallelerde yol düzenlemesi yapılarak 150.000 m2 kilitli parke taşı mahallelerimize döşenmiştir.
 • Akaryakıt ihalesi müdürlüğümüz tarafından yapılarak belediyemizin bütün araçlarının yakıt ihtiyacı giderilmiştir.
 • Alt yapı yatırımı yapan kuruluşların patlak, ariza ve yeni yatırım çalışmaları sebebiyle bozulan yol kaplamalarının tamir bakım ve onarımı müdürlüğümüzce yapılmıştır. Ayrıca ilçemizde doğalgaz ve elektrik yeraltı çalışmaları yapıldığı için 2.000 M2 yama işi müdürlüğümüzce yapılmıştır.
 • Cenaze hizmetleri müdürlüğümüzce cenaze nakli, mezar kazılması ve pandemi sebebiyle elle defin yapılamadığı durumlarda müdürlüğümüz iş makineleri ile defin işlemleri yürütülmüştür.
 • Karla mücadele çalışmaları yapılmıştır.
 • İlçe merkezimizde Demirasaf ve Cumhuriyet Mahallelerimizde sıcak asfalt kaplama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi desteği ve koordinesiyle yapılmıştır.

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporu aşağıda çıkarıldığı gibidir.

         Müdürlüğümüz bir  müdür ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Belediyemize ait park ve mesire alanlarında ağaç sulama, budama, çim biçme işleri fen işleri müdürlüğünün personel desteği ile yapılmıştır.
 • Refüjlerimizde bulunan ağaç ve çiçeklerin budaması, sulaması ve bakımı yapılmıştır.
 • Kaldırımlarda bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.
 • Belediye binamızın bahçesindeki peyzaj işleri yürütülmüş, çimleri biçilmiş mazıları budanmıştır.
 • Damlama sulama sistemlerimizde oluşan hasar ve arızalar, patlaklar giderilmiştir.
 • Seydişehir Yolu Üzerinde Bulunan Kavşakta çimlendirme ve peyzaj düzenleme çalışması yapılmıştır.
 • Akçapınar Mahallemize bir adet, Yukarı mahallemize bir adet park kazandırılmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2021 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 adet Harita Teknikeri tarafından yürütülmektedir. Birimimizce 2021 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak;

 • 2021 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 1 adet İmar planı tadilat konuları görüşüldü.
 • İlçemize bağlı birkaç mahallenin Halihazır ve İmara esas jeolojik etütlerinin güncellenmiş olup akabinde Uygulama İmar Planı revizyonlarının çalışmaları devam etmektedir.
 • Belediye Encümeni’nde 53 adet 3194 sayılı imar kanununun imar uygulamalarından 15. ve 16. madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk vb.) yapılmıştır.
 • Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatların tespiti yapılarak yapı tatil zaptı tanzim edilip, Encümene sevki yapılmaya devam edilmektedir.
 • Metruk Binalara ilişkin metruk binalara ilişkin 3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği yasal işlemler yapılarak yıkım işlemleri için zabıta ve fen işleri müdürlüğüne tevdii edilmektedir.
 • 2021 Yılında 70 adet yapı ruhsatı, 8 adet kırsal yapı belgesi, 33 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Mimari-Betonarme statik-Mekanik-Elektrik- jeolojik etüt projeleri-Harita aplikasyon krokileri onaylanmaktadır.
 • Net-Cad ortamında imar çapı dâhil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dâhilinde arazi, yol vb aplikasyon işleri yapıldı.
 • Yapı denetim kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat, hakkediş vs.) devam etmektedir.
 • 2021 yılında Resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmüştür.
 • Belediyemizin İmar Müdürlüğün de ; ruhsat, proje onayları, Yapı denetim işleri, İmar uygulamaları, Aplikasyon işleri, plan tadilatları, Kaçak ve ruhsata aykırı uygulamalar, Metruk bina işlemleri, yazışmalar vs. işleri 2 adet personelle titizlikle yürütmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince 2021 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

            Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.06.04.2022                                                                

                                                                                                                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

            Yapılan oylama sonucu :

            Hayri AK (Kabul), L.Emre BAŞAR (Kabul), Hasan ÖZCAN (Kabul), Mustafa ŞAHİN (Kabul), Ahmet DEMİR (Kabul), Hüseyin ERDEM (Kabul), Yüksel ÖZ (Kabul), Arif DURNA (Kabul),  Yusuf ER (Kabul), Halil YUVAKTAŞ (Kabul), Ramazan SAĞLAM (Kabul), Meltem AYHAN (Kabul), Kıymet ALTINIŞIK (Kabul), Mümine CENGİZ (Kabul)

            Meclis I.Başkan Vekili: Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2-2021 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

3-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden  oluşmakta olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,  üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZCAN, Mustafa ŞAHİN, Hüseyin ERDEM tarafından, Hayri AK ve Yüksel ÖZ’ün Encümen Üyesi olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Hayri AK’ın 15 oy,  Yüksel ÖZ’ün 15 oy  aldıkları görüldü.

            Oyların tamamını alan  Hayri AK ve Yüksel ÖZ Encümen Üyeliğine seçildi.

4-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve  bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZCAN, Mustafa ŞAHİN, Hüseyin ERDEM tarafından, Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM ve Yusuf ER’in Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Arif DURNA  15 oy, Ramazan SAĞLAM  15 oy ve Yusuf ER’in 15 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların tamamını alan Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM ve Yusuf ER Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. 

5-İMAR KOMİSYONU SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZCAN, Mustafa ŞAHİN, Hüseyin ERDEM  tarafından, Mustafa ŞAHİN, Hasan ÖZCAN ve Hüseyin ERDEM’in İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Mustafa ŞAHİN 14 oy, Hasan ÖZCAN 14 oy ve Hüseyin ERDEM’in 14 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Mustafa ŞAHİN, Hasan ÖZCAN ve Hüseyin ERDEM  İmar Komisyonu üyeliğine seçildi. 

           6-KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNE 1 ASİL ÜYE SEÇİMİ:

           09.04.2019 gün ve 27 nolu meclis kararı ile Konya Belediyeler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

            1-Ali KOYUNCU’nun asil üyeliğe

            2-Hasan ÖZCAN’ın yedek üyeliğe seçilmiş idi.

Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU  15 Ocak 2022 tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle, KBB meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere yeni asil üyenin belirlenmesi gerekmektedir.      Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mustafa ŞAHİN’in asil üye olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNE  1 ASİL ÜYE SEÇİMİ:

09.04.2019 gün ve 28 nolu meclis kararı ile Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

1-Ali KOYUNCU’nun asil üyeliğe

2-Hasan ÖZCAN’ın yedek üyeliğe seçilmiş idi.

Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU  15 Ocak 2022 tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle, TBB meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere yeni asil üyenin belirlenmesi gerekmektedir.  Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Yusuf ER’in asil üye olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MECLİSİNE 1 YEDEK ÜYE SEÇİMİ:

09.04.2019 gün ve 29 nolu meclis kararı ile Tarihi Kentler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

1-Hasan ÖZCAN’ın asil üyeliğe

2-Ali KOYUNCU’nun yedek üyeliğe seçilmiş idi.

Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU  15 Ocak 2022 tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle, TKB meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere yeni yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir.  Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Meltem AYHAN’ın yedek üye olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

           9-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan: Sayın Üyeler, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 09.03.2022-10.03.2022 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Kızılçakır ve Ulupınar Mahallesinde bulunan  taşınmazların satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kızılçakır

Kocaboğaz

Bahçe

226

117

3.524,86

Ulupınar

Ortapınar

Tarla

147

155

1.239,34

Taşınardı

Tarla

146

63

1.914,49

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahsekonu taşınmaz satışlarının  araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

            10-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 09 Mayıs 2022 Pazartesi  günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN        Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta