Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :14

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :07.12.2021  

KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :                Başkan      :Sadettin SAYGI                                           Üye   :Ali KOYUNCU

 Üye          :Arif DURNA                                             “     :L.Emre BAŞAR

   “             :Hayri AK                                                   “     :Ramazan SAĞLAM

   “            :Mustafa ŞAHİN                                          “     :Halil YUVAKTAŞ    

   “            :Hüseyin ERDEM

   “            :Hasan ÖZCAN

   “            :Yüksel ÖZ

   “            :Yusuf ER

               “            :Kıymet ALTINIŞIK

   “            :Mümine CENGİZ

   “            :Meltem AYHAN

   “            :Hasan ÖZKAYA

 

Başkan: Sayın Üyeler, 07.12.2021 Salı günü Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Aralık ayı 2.birleşim olağan meclis toplantımızın 1.oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden L.Emre BAŞAR, Ramazan SAĞLAM ve Halil YUVAKTAŞ dilekçesi ile, 2021 Aralık ayı 2.birleşim meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  L.Emre BAŞAR, Ramazan SAĞLAM ve Halil YUVAKTAŞ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 07.12.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU Covid 19 nedeniyle yoğun bakımda olduğundan toplantıya iştirak edememiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

           1-2021 YILI BÜTÇESİNE EK ÖDENEK VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

          Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2021 Mali Yılı Ek Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2021 Mali Yılı Ek Bütçesi encümenin 25.11.2021 gün ve 108 sayılı kararı ile 16.000.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Belediye Ek Bütçesi, meclisin 02.12.2021 gün ve 60 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2021 yılı ek bütçesi 06.12.2021 gün ve 12  no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Ek Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Mustafa ŞAHİN tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2021 Yılı Ek Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Ek Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2021 Mali Yılı Ek Belediye Bütçesi encümenimizce  16.000.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2021 Yılı Mali Ek Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Ek Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ve 37.maddesi gereğince, Ek Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            EK GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                 740.000,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 740.000,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ                      59.000,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                   59.000,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  13.118.420,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                    30.000,00   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                       8.763.420,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                            4.325.000,00

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                       1.074.783,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                               1.074.783,00

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                                842.796,61

03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                               2.796,61

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                             840.000,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                      52.000,39

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                    52.000,39

       37            KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ            93.000,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                   93.000,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                   20.000,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                                20.000,00

                                                                  T O P L A M                      16.000.000,00

                      

 1. b) Ek Gelir Bütçesi :

            Ek Gelir Bütçesi okundu.Ek Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.ve 37.maddesi gereğince

 Ek Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     EK GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

     KODU       AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             6.000.000,00      

        05            Diğer Gelirler                                                            10.000.000,00    

                                                                   T O P L A M                 16.000.000,00

 1. c) 2021 Mali Yılı Ek Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2021 Yılı Ek Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

            2021 Yılı Ek Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 16.000.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 16.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2021 Yılı Gider bütçesinde yer alan  ek ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen ek gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Ek Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen ek bütçeye ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince, 2021 Mali Yılı Ek Bütçesi yukarıda yazılı olduğu şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

          2-ELMAAĞAÇ, SÖĞÜT VE TEPELİCE MAH.SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan:Elmaağaç, Söğüt ve Tepelice Mah.sınırları içerisindeki taşınmazlarla ilgili sunulan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklif dosyası 02.12.2021 gülü meclis toplantımız gündeminde görüşülmüş, incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine karar verilmiş idi.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;  Elmaağaç, Söğüt ve Tepelice Mah.sınırları içerisindeki taşınmazlarla ilgili sunulan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi 06.12.2021 günlü imar komisyonunu kararı ile uygun görülmüş olup, meclisimizce de kabul edilip onaylanarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler, 2021 yılı Aralık ayı 2.birleşim meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2022 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta