Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :11

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :05.11.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :              I.Mec.Bşk.V.:Mustafa ŞAHİN                                                    Başkan   :Sadettin SAYGI                                                

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                           

   “          :Hayri AK                                                        

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yusuf ER

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Arif DURNA

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI Kasım ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2020/Kasım ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.10.2020 gün ve 09 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 13.10.2020 gün ve 10 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, 1-Emlak ve İstimlak Müd.nün 04.11.2020 günlü müzekkeresinde belirtilen Yelbeği Mah.213 ada 50 parselde bulunan bağ vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili talebin gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; yukarıda yazılı Yelbeği Mah.213 ada 50 parselin satışı konusunun gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:  

          I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, 13.10.2020 tarih ve 52 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.       

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy ve Yukarı Mahallede bulunan aşağıda özellikleri yazılı 3 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Yeniköy Mah. 112 ada 6 parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüştür. Yukarı Mahalledeki 478 ada 26 ve 27 nolu parsellerde ise KOSKİ tarafından aktif halde kullanılan sukuyusu olduğu tespit edildiğinden KOSKİ Genel Müdürlüğünden görüş sorulması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yeniköy

Köyiçi

Arsa

112

6

421,34

Yukarı

İğdeardı

Bahçe

478

26

578,68

Yukarı

478

27

475,73

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Yeniköy 112/6 ve Yukarı Mah.478/26-27 parsel satışları ile ilgili alınan komisyon kararlarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 30.10.2020 ve 04.11.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  Küçükhisarlık ve Yelbeği Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

242

1

251,77

Yelbeği

Mezar önü

Bağ

213

50

1.167,35

2-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BELEDİYEMİZE TAHSİS EDİLEN GREYDERİN DEVİR PROTOKOLÜNÜN YAPILMASI VE BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            I.Meclis Başkan V:Fen İşleri Müdürlüğümüzün 26.10.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan Konya Büyükşehir Belediyesine ait 42 BB 299 plakalı greyderin Belediyemize devrinin yapılması ile ilgili konuyu görüşeceğiz.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 500 sayılı kararı ile ilçe belediyelerine protokolle tahsisi yapılan greyderlerin süreleri dolmuş olduğundan, 19.06.2020 gün ve 385 sayılı meclis kararı ilçe belediyelerine devri planlanmakta olup, Belediyemize tahsisi yapılmış olan 42 BB 299 plakalı greyderin Konya Büyükşehir Belediyesinden devir alınması için devir protokolünün yapılmasına, protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

3-NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

           I.Meclis Başkan V:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 30.10.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Belediyemiz norm kadrosunda bulunan 11. Dereceli 2 adet Şoför kadrosunun iptal edilerek  2.Dereceli 1 adet  Muhasebeci kadrosu ile  5.dereceli Tahsildar kadrosunun ihdas edilmesi ve 11.dereceli 1 adet memur kadrosunun 5.dereceye yükseltilmesi için Kadro ihdası-iptali ve kadro değişikliğine ihtiyaç vardır. Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına ilişkin Yönetmeliğin 10.ve 11.maddesi gereğince hazırlanan I, II, III  ve IV Sayılı Cetveller ilişikte sunulmuş olup 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesi l bendi gereğince Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir. 

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 11. Dereceli 2 adet Şoför kadrosunun iptal edilerek  2.Dereceli 1 adet  Muhasebeci kadrosu ile  5.dereceli Tahsildar kadrosunun ihdas edilmesine ve 11.dereceli 1 adet memur kadrosunun 5.dereceye yükseltilmesine, I, II, III  ve IV Sayılı Cetvellerin 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesi l bendi gereğince kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

4-BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİNİN DEVRİ KONUSUNDA ALINAN 04.03.2020 GÜN VE 16 NO’LU KARARIN İPTALİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, meclisimizce 04.03.2020 gün ve 16 no ile alınan  Belediyemize ait işyerlerinin devri konusundaki kararın iptali konusunu görüşeceğiz.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 04.03.2020 gün ve 16 no ile alınan  Belediyemize ait işyerlerinin devri konusundaki kararın iptaline oybirliğiyle karar verildi.

            5-DİLEK VE TEMENNİLER :

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            I.Meclis Başkan V.                          Katip Üye                                  Katip Üye

             Mustafa ŞAHİN                        Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

                                                                                                                 

Yazdır e-Posta