Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :09

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :06.10.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :              I.Mec.Bşk.V.:Mustafa ŞAHİN                                                  Başkan   :Sadettin SAYGI                                                

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                            Üye       :Arif DURNA

   “          :Hayri AK                                                            “         :Ramazan SAĞLAM

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yusuf ER

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI Ekim ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 08.09.2020 gün ve 08 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA ve Ramazan SAĞLAM dilekçesi ile, 2020 Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif  DURNA ve Ramazan SAĞLAM’ın  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.10.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:            

          I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, 08.09.2020 tarih ve 44 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçiyoruz.       

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık, Taşbaşı ve Yelbeği Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 3 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.denilmektedir. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

241

13

140,98

Taşbaşı

Köyiçi

Arsa

122

39

302,93

Yelbeği

Köyönü

109

297

1.668,65

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Komisyon kararlarında da belirtildiği gibi, Küçükhisarlık, Taşbaşı ve Yelbeği Mahallelerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı parsellerin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince satışlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 11.09.2020, 23.09.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  Küçükhisarlık ve Hisarlık Mahallesinde bulunan taşınmaz satışlarının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

183

14

455,69

Hisarlık/Büyük M

Köyiçi(Kurudere)

Tarla

190

31

790,35

2-SARIOĞLAN MAH.PLAN TADİLATI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ:

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, Meclisimizce  08.09.2020 tarih ve 48 nolu kararında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçiyoruz.

İmar Komisyonu kararında: “Sarıoğlan Mahallesi plan tadilatının yapılması için imar komisyonuna havale edilen  konuya ilişkin olarak İmar Müdürlüğümüzce Karayolları 3.Bölge Müdürlüğüne 14.09.2020 tarih ve E.1185 sayılı yazısına istinaden Belediyemizde (Şehir Plancısı) teknik personel bulunmayıp, Belediyemizin tadilatı karşılayacak maddi gücü de bulunmadığından Bölge Müdürlüğü tarafından Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun plan tadilatı hazırlanıp, Belediyemize gönderildikten sonra meclis gündemimize alınmasına oybirliğiyle karar verildi.”denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

3-2021 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

I.Meclis Başkan V.: Encümenimizin 27.08.2020 gün ve 89 no’lu kararı ile incelenen 2021 yılı Bütçemizin görüşülmesine geçiyoruz.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2021 yılı bütçe tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2021 yılı bütçesinin 13.10.2020 Salı günü saat 15:00 de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

           4-DİLEK VE TEMENNİLER :

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, 2020 yılı Ekim ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2020 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 13 Ekim 2020 Salı  günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

              

            I.Meclis Başkan V.                          Katip Üye                                  Katip Üye

             Mustafa ŞAHİN                        Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

                                                                                                                 

Yazdır e-Posta