Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :08

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :08.09.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                                Üye        :Mustafa ŞAHİN

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                                 “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yusuf ER

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Eylül ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.08.2020 gün ve 07 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Ağustos ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM dilekçesi ile, 2020 Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM’ın  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 08.09.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, 1-Emlak ve İstimlak Müd.nün 07.09.2020 günlü müzekkeresinde belirtilen Yelbeği Mah.109 ada 297 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili talebin gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesi

2-İmar ve Şeh.Müd.nün 03.09.2020 müzekkeresinde belirtilen Yukarı Mah.414 ada 13 ve 16 nolu parsellerde imar planı değişiklik talebi,

3-İmar ve Şeh.Müd.nün 07.09.2020 müzekkeresinde belirtilen Karayolları 3.Bölge Müd. Nün Sarıoğlan Mah. Kamulaştırma sınırlarının ilgili planlara işlenmesi hakkındaki talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; yukarıda yazılı Yelbeği Mah.109 ada 297 parselin satışı konusunun gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek, diğer konuların ise gündem maddeleri görüşüldükten sonra gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:            

          Başkan:Sayın Üyeler, 06.08.2020 tarih ve 42 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.       

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

          “Mülkiyeti Belediyemize ait Kınık ve Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 6 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Küçükhisarlık Mah.212 ada 6 parselin çevresindeki binaların yolu kapanacağından satılmamasına, yine aynı mahalledeki 207 ada 1 parselin içerisinden yol geçtiği için satılmamasına, geriye kalan 4 adet parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kınık

Köyiçi

Arsa

101

3

2.405,98

Küçükhisarlık

Çandırlı

207

1

572,07

212

6

277,71

212

2

635,96

206

7

1.239,87

206

1

667,21

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Komisyon kararlarında da belirtildiği gibi Küçükhisarlık Mah.212/6 parsel ve 207/1 parselin satılmamasına, Kınık Mah.101/3 parselin parselasyon yapıldıktan sonra satılmasına, Küçükhisarlık Mah.212/2, 206/7 ve 206/1 parsellerin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince satışlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 01.09.2020, 07.09.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  Küçükhisarlık Mah., Taşbaşı Mah. ve Yelbeği Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

241

13

140,98

Taşbaşı

Köyiçi

Arsa

122

39

302,93

Yelbeği

Köyönü

109

297

1.668,65

2-İLÇEMİZDE TONAJLI NAKLİYE VE YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN (İSTİAP HADDİNİ AŞAN), BETON MİKSERLERİN VB.ARAÇLARIN KONTROLÜNÜN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Fen İşleri Müd.nün 03.09.2020 günlü müzekkeresini görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; ilgi müzekkerede belirtildiği üzere, İlçemizde yolların yüksek maliyetli olması sebebiyle,  ömrünün ve kullanımının daha uzun olmasını sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde tonajlı, nakliye ve yük taşıyan araçların (istiap haddini aşan), beton mikserlerin vb.araçların ilçe giriş ve çıkışlarında,  ilçe içerisinde veya kontrol eden ekibin uygun gördüğü bir yerde kontrolünün Belediyemiz Zabıtası tarafından sağlanması, kontrolü yapılan aracın kurallara uymaması halinde gerekli işlemlerin (cezai müeyyidelerin, yaptırımların) Belediyemiz Zabıtası ve diğer kolluk kuvveti ekipleri tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

3-BELEDİYEMİZE AİT TAŞ OCAĞININ HAMMADDE ÜRETİM İZİN ALANININ GENİŞLETİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Fen İşleri Müd.nün 03.09.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Yukarı Mah.Kisse Tepe Mevkiinde bulunan Belediye altyapı ve üst yapı hizmetlerinde kullanılan muhtelif kırmataşın üretildiği belediyemize ait Taş Ocağının çalışma alanı daraldığından dolayı hammadde üretim izin alanının genişletilmesi gerekmektedir. Ancak bu genişletmek istediğimiz alan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısıtlı alan olarak belirlenmiş olduğundan Kamu yararına faaliyet yürüten bu tesisimizin kısıtlı alandan çıkarılması için meclisimizce karar alınıp Konya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;İlçemiz Yukarı Mah.Kisse Tepe Mevkiinde bulunan kamu yararına faaliyet yürüten Belediyemize ait Taş Ocağının kısıtlı alandan çıkartılarak hammadde üretim izin alanının ekte sunulan kroki dahilinde genişletilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-YUKARI MAH.414 ADA 13 VE 16 NOLU PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müd.nün 03.09.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Yukarı Mah.414 ada 13 ve 16 nolu parsellere ilişkin bina girişlerinin yola cephesi olmaması nedeniyle  doğalgaz bağlatabilmek için malikler imar planı değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Sözkonusu talebin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda:414 ada 13 ve 16 nolu parsel maliklerinin doğalgaz bağlatabilmeleri için taleplerinde de belirttikleri gibi bedelsiz terk ve plan tadilatı vs.tüm masrafların kendilerince karşılanması koşuluyla gerekli imar planı değişikliğinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜD.NÜN SARIOĞLAN MAH.KAMULAŞTIRMA SINIRLARININ İLGİLİ PLANLARA İŞLENMESİ HAKKINDAKİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müd.nün 07.09.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Karayolları 3.Bölge Müd.nün 01.09.2020 gün ve E.194344 sayılı yazısı ile Bozkır- Belören Devlet Yolu Kamulaştırma güzergahı Konya İli, Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mah.imarlı kesim geçişinde bulunan kamulaştırma sınırının imar tadilat ile vatandaşların mağdur olmaması için kamulaştırmaların acilen yapılacağını belirtip gönderilmiş olan kamulaştırma sınırlarının ilgili planlara işleneceğinin belediye meclisi kararı ile taahhüt edilmesi istenmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda:Karayolları 3.Bölge Müd.nün talebi doğrultusunda kamulaştırma sınırlarının ilgili planlara işleneceğine dair taahhüt edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca plan tadilatının yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan:Sayın Üyeler, 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 06 Ekim 2020 Salı günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                        Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

                                                                                                                 

Yazdır e-Posta