The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :14

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :08.10.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

Başkan      :Sadettin SAYGI                                        Üye       :Arif DURNA

 Üye       :Mustafa ŞAHİN                                            “        :Yusuf ER

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                    “          :Hasan ÖZCAN        

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Arif DURNA ve Yusuf ER dilekçesi ile, 2019 Ekim  ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA ve Yusuf ER’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 08.10.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce Emlak ve İstimlak Müd.nün müzekkeresinde belirtilen Yelbeği Mah.222 ada 14 parselde bulunan 1 adet taşınmaz satışının gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-2020 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2020 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2020 Mali Yılı Bütçesi encümenin 29.08.2019 gün ve 84 sayılı kararı ile 20.370.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 02.10.2019 gün ve 69 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2020 yılı bütçesi 07.10.2019 gün ve 04 no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Latif Emre BAŞAR tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2020 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2020 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce  20.370.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2020 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              2.744.331,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              2.744.331,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ               1.280.120,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              1.280.120,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   9.167.828,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 381.989,00   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                      4.092.988,00   

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                            4.687.601,00

10             Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hiz.                                                        5.250,00 

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                      2.582.342,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              2.582.342,00

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                                     3.003.884,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                           3.003.884,00

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                   208.962,00     

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                               208.962,00

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                    41.565,00

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                             41.565,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                   349.405,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  349.405,00

       37            KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ           49.428,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                    49.428,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                               849.921,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                              849.921,00

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                92.214,00

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                    92.214,00

                      

                                                                  T O P L A M                     20.370.000,00

                      

 1. b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

  01            Vergi Gelirleri                                                1.411.610,00 

  02            Sosyal Güvenlik Gelirleri                                              67.410,00 

  03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  3.482.671,50      

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             1.308.877,50      

        05            Diğer Gelirler                                                           13.572.741,00     

        06            Sermaye Gelirleri                                                          589.837,50

        08            Alacaklardan Tahsilat                                                     16.852,50 

        09            Red ve İadeler(-)                                                       (-)80.000,00

                                                                   T O P L A M                20.370.000,00

 1. c) 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

            2020 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 20.370.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 20.370.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2020 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

            2-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(KüçükHisarlık 227/9 parsel)  :

Başkan :02.10.2019 tarih, 70 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

            Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı bir adet parsel             komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, satışının yapılması uygun bulunmuştur.  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

227

9

716,7

                Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Küçükhisarlık Mah 227/9 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek, parsel satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

3-CUMHURİYET MAH.563 ADA 16 PARSELDEKİ İMAR PLANI TADİLAT        TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Başkan :02.10.2019 tarih, 73 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 563 ada 16 parselde Robotik Kodlama ve Bilim Merkezi projesinin yapılması düşünülen alanda imar planı tadilatı yapılması istenilmektedir. Bu amaçla hazırlatılan tadilat dosyası Bozkır Belediye Meclisinin 1. olağan toplantısında görüşülüp imar komisyonumuza havale edilmiş olup, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda imar komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilerek, imar plan değişikliği için gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            4-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yelbeği Mah.222/14 parsel)  :

            Yelbeği Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı bir adet parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

222

14

486,34

                Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Ekim  ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın  06 Kasım 2019 Çarşamba  günü  saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

            Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta