The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :13

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :02.10.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

Başkan      :Sadettin SAYGI                                        Üye       : Arif DURNA

             Üye       :Mustafa ŞAHİN                                                                                                                                                             “          :Hüseyin ERDEM                                        

   “          :Hasan ÖZCAN                                             

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Yusuf ER

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.09.2019 gün ve 12 No’lu meclis karar tutanağı (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum)  üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA dilekçesi ile, 2019 Ekim  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.10.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 01.10.2019 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20.09.2019 gün ve 17687047 sayılı yazısı ile Milli Emlak Şefliği 23.09.2019 gün ve 31028 sayılı yazısında Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 563 ada 16 parselde Robotik Kodlama ve Bilim Merkezi projesinin yapılması düşünülen alanda imar planı tadilatı yapılması istenilmektedir. Talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.

Bahse konu talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KURULU SEÇİMİNİN YAPILMASI  :

03.09.2019 gün ve 64 nolu meclis kararı ile Çiftçi Malları Koruma Kurulu seçiminin Bozkır  Ziraat Odasının iştirakiyle 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14:30 daki Ekim ayı olağan meclis toplantısında gizli oyla yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Meclis kararı gereğince, Çiftçi Malları Koruma Kurulunun seçimin yapılmasına geçildi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığının 18.09.2019 gün ve 2019/40 sayılı yazılarında Ziraat Odası Meclis Üyelerinin isimleri bildirilmiştir. Ziraat Odası Başkanı Ali ÖZTÜRK ve beraberindeki 11 meclis üyesinin katılımıyla oylamanın yapılmasına geçiyoruz. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğine oy çokluğu ile;

1-Hasan AKIN                        22 oy

2-İrfan DEMİRTAŞ              21 oy

3-Hüseyin BARDAKCI        22 oy

4-Mevlüt ALTUNER             22 oy

5-Seyit Ali ARICI                  22 oy alarak seçilmiştir.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine oy çokluğu ile;

1-Seyfullah İNCE                  21 oy

2-Salih ARI                            21 oy

3-Mehmet BAŞER                20 oy

4-İbrahim MANCIR              21 oy

5-Lütfü ÇETİN                      21 oy alarak seçilmiştir.

Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine oy çokluğu ile ;

1-Ali ÖZTÜRK                     19 oy

2-İnce Mehmet ŞAHİN         19 oy

3-Mehmet Ali ERAT             19 oy

4-Veli CİĞER                                    18 oy

5-İsmail ŞAHİN                    19 oy alarak seçilmiştir.

Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine oy çokluğu ile ;

1-Ali ALADAĞ                    18 oy

2-Yakup ÇETİN                    18 oy

3-Ramazan EV                       18 oy

4-Abdullah ÇINAR               17 oy

5-Mustafa ŞAHİN                 18 oy alarak seçilmiştir.

2-2020 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Belediye meclisimizce, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2020 yılı bütçe tasarısı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2020 yılı bütçesinin 08.10.2019 Salı günü saat 14:00 de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:(Hacılar Mah.356/1, K.Hisarlık 227/9 parsel)   

 Başkan :03.09.2019 tarih, 65 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İlçemiz  Hacılar Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  parselin yerinde yapılan inceleme sonucunda parsel üzerinde su kuyusunun olduğu görülmüştür. Su kuyusunun mahallenin ortak kullanımında olacağı düşünüldüğünden satışının yapılması komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hacılar

Köyiçi

Arsa

356

1

453,56

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Hacılar Mah 356/1 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilmesine, ayrıca Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı bir adet parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

227

9

716,7

          

4-01.08.2019 GÜN VE 58 NO’LU MECLİS KARARINDA SEHVEN YAZILAN M2             MİKTARININ DÜZELTİLMESİ:

            Başkan:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.09.2019 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; 01.08.2019 gün ve 58 no’lu meclis kararında satışına izin verilen Dereiçi Mahallesi Köyiçi Mevkii 134 ada 81 nolu parselde bulunan hissedarı olduğumuz arsa vasıflı taşınmazın yüzölçümü yerine sehven  arsanın tamamı olan 479,71 m2 yazılmıştır. 

            Bu nedenle sehven yazılan metrekare miktarının düzeltilerek hissemize ait olan  138,26 m2’nin yazılarak kararın yenilenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Dereiçi Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı taşınmazın metrekare miktarının düzeltilerek belediyemiz hissesine düşen 138,26 m2 sinin satışının  yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Dereiçi

Köyiçi

Arsa

134

81

138,26

5-BELEDİYEMİZDE BULUNAN SİLAHLARIN EMNİYET GENEL            MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan  :Sayın üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2019 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere belediyemizde bulunan silahların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hibe edilmesi konusunu görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

6360 Sayılı Kanunla kapatılan Belde Belediye Başkanlığı, Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına ait, aşağıda Marka ve Seri Numaraları belirtilen  9 Adet Silah (Tabanca), Valilik  Makamı Devir,Tasviye ve Paylaştırma Komisyonunun 16.08.2019 tarih ve 2019/395 sayılı kararı ile Belediyemize devredilmiştir.

Taşınır işlem kayıtlarında bulunan 9 adet tabanca silah, eski ve kullanılamaz durumda olduğundan, bakımı ve muhafazası yapılamadığı, ihtiyaç fazlası durumunda  olan silahların şartsız ve bedelsiz olarak, Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi uygun görülmüştür. Tabancaların Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslimi için Emlak ve İstimlak Müdürü Namık AKKUŞ ‘un görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

1-Hisarlık Belediye Başkanlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:73120855

2-Hisarlık Belediye Başkanlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:71105857

3-Harmanpınar Mahalle Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:6867223

4-Armutlu Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:76134325

5-Yeniköy Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:6875251

6-Baybağan Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:74126905

7-Yalnızca Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:73118173

8-Kınık Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:71106657

9-Küçükhisarlık Köyü Muhtarlığı- Kıkıkkale 7.65mm Seri No:71110439

6-CUMHURİYET MAH.563 ADA 16 PARSELDEKİ İMAR PLANI TADİLAT        TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Başkan :Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 01.10.2019 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20.09.2019 gün ve 17687047 sayılı yazısı, Milli Emlak Şefliği 23.09.2019 gün ve 31028 sayılı yazısında Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 563 ada 16 parselde Robotik Kodlama ve Bilim Merkezi projesinin yapılması düşünülen alanda imar planı tadilatı yapılması istenilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

           7 -DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. 

2019 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 8 Ekim 2019 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta