Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 11

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 01.08.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :              I.Mec.Bşk.V. :Mustafa ŞAHİN                                           Başkan      :Sadettin SAYGI               Üye             :L.Emre BAŞAR                                               Üye         :Hüseyin ERDEM 

   “              :Hasan ÖZCAN                                          “         :Hasan ÖZKAYA

   “              :Hayri AK                                                   “         :Ramazan SAĞLAM

   “              :Ali KOYUNCU

   “              :Yüksel ÖZ

   “              :Arif DURNA

   “              :Yusuf ER

   “              :Halil YUVAKTAŞ

   “              :Meltem AYHAN

   “              :Kıymet ALTINIŞIK

   “              :Mümine CENGİZ

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI Ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.07.2019 gün ve 10 No’lu meclis karar tutanağı (Temmuz ayı I.Birleşim I.Oturum)  üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA, Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2019 Ağustos  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA, Ramazan SAĞLAM- ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.08.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, Meclis Üyemiz Hasan ÖZCAN tarafından yazılı olarak verilen önerge ile Çiftçi Malları Koruma Kurulunun oluşturulmasının gündeme ilave edilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.

Önergedeki konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:(Yelbeği Mah.155/3, Dereiçi Mah.134/ 81, Harmanpınar Mah.110/1, Yeniköy Mah.120/1, Harmanpınar Mah. 7415 ve 7416 prs)    

I.Meclis Başkan V.:02.07.2019 tarih, 52 ve 57 nolu kararlarında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İlçemiz Yelbeği, Dereiçi, Harmanpınar Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 3 adet parselin yerinde yapılan inceleme sonucunda satışlarının yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

155

3

353.39

Dereiçi

Köyiçi

134

81

479.71

Harmanpınar

Köyiçi ve Önü

110

1

299.41

           Emlak İstimlak Müdürlüğümüz tarafından Yeniköy Mahallesi 120 ada 1 parselin satışı hakkında Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup sonucu beklenmektedir. Gelecek olan görüş doğrultusunda yeniden değerlendirilmesine komisyonunuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Taşınmaz satışları hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilmesine, ayrıca Harmanpınar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı iki adet parsel satışının da yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Harmanpınar

Sefer Dolay

Arsa

-

7415

486.13

Harmanpınar

    “         “

-

7416

487.23

          2-BİTİŞİK NİZAMDA DAHA AZ KAT YAPMA İSTEĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:        

          I.Meclis Başkan V.:02.07.2019 tarih, 54 nolu kararında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

          Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinden Fatma ÇİFTÇİ Vekili Mehmet Emin ÖNDER (Noter 25/12/2017 tarih ve 05532 nolu vekaletname) 25/06/2019 tarihli dilekçesinde Hisarlık Mahallesi 105 ada 50 parsel üzerinde 2 katlı ev yaptırmak istediğini ancak imar planında bitişik nizam 4 ve 5 katlarda planlı olması sebebiyle mevzuattan dolayı 2 kat yapamadığını bu mağduriyetinin giderilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin madde 25 gereğince değerlendirilmesini talep etmektedir.

             PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

Eksik katlı bina yapılması

MADDE 25- (1) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina yapılabilir. Uygulama imar planlarında bu uygulamanın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde, ilgili idarenin uygun görmesi koşulu aranmaz.

(2)  Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji kimlik belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde, yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanın tamamı için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

(3)  Eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi için; temel ve statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması; otopark, sığınak, merdiven, asansör yeri, ışıklık ve diğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur.

(4)  Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmez.

(5) Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.

Gereğince imar komisyonumuz imar planı ve halihazıra göre inceleme yapmış, yapılan inceleme sonucu şahsın bu talebinin uygun görülerek Hisarlık Mahallesinde bundan sonra gelebilecek bu tip taleplerde emsal teşkil edecek şekilde uygulamanın yapılması uygun bulunmuştur.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda:Bozkır merkezde bulunan Yukarı Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ve Demirasaf Mahallesi dışındaki imar planı olan Mahallelerimizde Noterden taahhütname alınması koşuluyla imar komisyonu kararının aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

                                                                                                                         

          3-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN OKUL               ALANINDA YOĞUNLUK VE YÜKSEKLİK ARTTIRIM TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :   

          I.Meclis Başkan V.:02.07.2019 tarih, 55 nolu kararında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

         Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 28/06/2019 tarih ve E.12533582 sayılı talep yazısında: İlçemiz Yukarı Mahallede bulunan mülkiyeti Maliye hazinesine kayıtlı 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının bulunduğu 413 ada 1 parseldeki mevcut binaların ömürlerini tamamladığından yeni bina yapılması planlandığı imar planında E=1,20 Yençok:13,50 olan yapı nizamının yapılması planlanan okul binasına yeterli gelmeyeceğinden imar planında yer alan kat yüksekliği ve emsal değerin yükseltilmesini talep etmektedir.

          İmar komisyonumuz yapılan inceleme ve değerlendirmeye göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince imar planındaki parseli çevreleyen yolların uygunluk arzetmesi sebebiyle parselin bulunduğu TEKNİK ÖĞRETİM alanının E=1,50 Yençok=16,50 olarak plan tadilatının yapılması uygun görülmüştür.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

         4-MEDAŞ’NİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

         I.Meclis Başkan V.:02.07.2019 tarih, 56 nolu kararında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

         MEDAŞ 27/06/2019 tarih ve 26477 sayılı dilekçe ve EK’i imar planı tadilat teklifi dosyasındaki belirttiği Sarıoğlan Mahallesi 22 ada, 4 parsel, N29d01c2c-N29d01c2b paftalarında Enerji Nakil Hattı geçirilecek 7 metrelik imar yolu eklenen plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.

         İmar komisyonumuz Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince inceleme ve değerlendirme yapılarak talep konusu yerde yapılaşmaların olduğu buralara gerekli hizmetleri götürebilmek için bu yolun konulmasının ihtiyaç olduğu kanaatine varılarak söz konusu talebin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

         5-MEZBAHANE ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

         I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, Belediyemizce yeni hizmete girecek olan mezbahanemiz için uygulanacak ücretlerin görüşülmesine geçiyoruz. Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;  5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince, mezbahane ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

 

A-ET KESİM ÜCRETİ (Taşıma Ücreti Dahil) :

1-Küçükbaş (Koyun- Keçi)hayvan başına      15,00.-TL+KDV

 

2-Büyükbaş (Dana –Sığır)hayvan beher kg      0,60.-KRŞ+KDV

 

 

 

 

3-Mezbahane Soğuk Hava Deposu Ücreti

   (Soğuk hava deposunda 1 günden fazla duran etler için günlük ücret)

   -Küçükbaş  =  15,00.- TL+KDV

   -Büyükbaş  =  30,00.- TL+KDV

 

B-KURBAN KESİM ÜCRETİ                 :

1-Büyükbaş hayvan başına 250,00.- TL+KDV

2-Küçükbaş      “         “        50,00.-  TL+KDV

            6-ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KURULUNUN OLUŞTURULMASININ       GÖRÜŞÜLMESİ  :

            I.Meclis Başkan V. :Sayın üyeler, Çiftçi Malları Koruma Kurulunun oluşturulması konusunu görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

I.Meclis Başkan V. :Sayın Üyeler, 2019 yılı Ağustos  ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 03 Eylül 2019 Salı günü saat 14:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis Başkan V.                       Katip Üye                                  Katip Üye

            Mustafa ŞAHİN                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

                                                                                                                      (İzinli)

Yazdır e-Posta