Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 08

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 10.05.2019  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                            

Üye        :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2019/Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşim 1.oturumunu açıyorum. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-DEMİRASAF MAH.303 ADA 167,169,190,191 VE 195 NOLU PARSELLERİN      İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan:Sayın üyeler, İmar Komisyonunun 09.05.2019 gün ve 06 nolu kararında belirtilen, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesinde 303 ada 167-169-190-191 ve 195 nolu parsellerin  malikleri İlyas KEKLİK ve S.S. Belinay Konut Yapı Kooperatifi 25/03/2019 tarihli dilekçelerinde parselasyon yapabilmesi, dere yatağının yerleşim yeri olmaması amacıyla 15 metrelik yol ve otopark ilavesi yapılarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanması konulu talebinin;

          Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; ‘’Bozkır ilçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada 167-169-190-191 ve 195 nolu parsellerdeki konut alanı yol ve otopark düzenlemesi talebi uygun görülmüştür.’’ görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiştir.  

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; komisyondan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

           2-DEMİRASAF MAH.302 ADA 2, 3, 4 VE 7 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

           Başkan:Sayın üyeler, İmar Komisyonunun 09.05.2019 gün ve 06 nolu kararında belirtilen, Bozkır ilçesi, Demirasaf Mahallesi 302 ada 2, 3, 4 ve 7 nolu parsellerin maliki TOKİ adına Berk HEKİMOĞLU’nun 02/05/2019 tarihli dilekçesinde;  2. Etap Toki Konutları inşaat projesi için hazırlanan önceki imar planına göre yol ve trafo düzenlemeleri yapılmıştır. Belediyenin Revizyon İmar Planında bu yapılan düzenlemelerde uyumsuzluk bulunduğundan hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik talep dosyalarına göre bunların giderilmesini …. ‘’ talep etmektedir. 

           Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; ‘’Bozkır ilçesi, Demirasaf Mahallesi 302 ada 2, 3, 4 ve 7 nolu parsellerdeki park alanı içerisinde trafo alanı düzenleme talebi uygun görülmüştür.’’ görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiştir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; komisyondan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

                       

          3-İŞYERİ VE PAZAR YERLERİNİN DEVİR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ  :

         Başkan:Sayın üyeler, Plan Bütçe Komisyonunun 08.05.2019 gün ve 02 nolu işyerlerinin devri konulu kararı ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Sözleşmenin Devri” başlıklı 66.maddesinde “Sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. “ denilmiş olup, sözkonusu madde hükmü doğrultusunda öncelikle 1.derece (Çocuk, anne-baba), 2.derece (Kardeşler, torunlar, büyük anne ve büyükbabalar) kan hısımlarına ve eşlerin birbirlerine, belediye olarak aynı şartlarda, bahsedilen bu kişiler dışındakilere devir yapılması durumunda ise kira bedelinde %50 artış uygulanması ve devir ile ilgili işler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 05.06.2014 gün ve 52 no’lu meclis kararının iptal edilerek, işyeri devirlerinde Plan Bütçe Komisyonundan geldiği gibi komisyon kararının aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşimi gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 15:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta