Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 07

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 07.05.2019  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                            

Üye        :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2019/Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 09.04.2019 gün ve 06 No’lu meclis karar tutanağı (Nisan ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi

2-Meclis Başkan ve Üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-DÖNÜŞÜM ATIKLARI GETİRME - DEPOLAMA VE AYRIŞTIRMA          

          ALANININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

        Başkan:Sayın Üyeler, İmar Komisyonunun 16.04.2019 gün ve 05 nolu kararında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün müzekkeresinde, Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen  Yukarı Mah. 372 ada, 4 parseldeki 4.480,92 m2 yerin  Sıfır Atık Projesi kapsamında Dönüşüm Atıkları Yönetmeliğine göre, dönüşüm atıkları getirme - depolama ve ayrıştırma alanı olarak değiştirilmesi istenmektedir.

         Sözkonusu talep imar komisyonumuzca uygun görülmüş olup, meclisimizce komisyondan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

           2-DEMİRASAF MAH.303 ADA 167,169,190,191 VE 195 NOLU PARSELLERİN      İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Demirasaf Mah.303 ada 167,169,190,191 ve 195 nolu parsellerin parselasyon yapılabilmesi için, dere yatağının yerleşim yeri olmaması amacıyla 15 metrelik yol ve otopark alanı ilavesi yapılarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayı talep edilmektedir.

          Bahse konu talebin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Mart ayı Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kabul görmüştür.

          1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik onay talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

           3-DEMİRASAF MAH.302 ADA 2, 3, 4 VE 7 NOLU PARSELLERİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

           Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Hekimoğlu Grup A.Ş.nin Demirasaf Mahallesinde taahhüdünü üstlendiği 302 ada, 2,3,4 ve 7 nolu parsellerde 2.etap TOKİ konutları inşaat projesi için hazırlanan önceki imar planına göre yol ve trafo düzenlemeleri yapılmıştır. Belediyemizin revizyon imar planında yapılan düzenlemelerde uyumsuzluk bulunduğundan hazırlatmış olduğu imar planı değişiklik talep dosyasına göre bunların giderilmesi talep edilmektedir.

            İmar planı değişiklik onay talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-2018 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan :Sayın Üyeler, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

A)2018 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

VERGİ GELİRLERİ

 

  1.293.622,20

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

 

2.191.912,26

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

345.397,01

DİĞER GELİRLER

 

10.691.655,69

SERMAYE GELİRLERİ

182.514,62

 

2018 YILI GELİRLERİMİZ TOPLAMI

 

14.705.101,78

 

 

             B)2018 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GENEL KAMU HİZMETLERİ     

  

3.339.554,66

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.                          

607.064,43

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER  

6.520.509,41

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

2.256.022,47

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.  

4.437.347,61

 

2018 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

17.160.498,58

 

                       

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE                                        

PERSONEL GİDERLERİ

2.618.368,42

 

SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PİRİMLERİ

 

394.441,56

MAL VE HİZMET ALIMLARI

 

13.524.035,52

FAİZ GİDERLERİ

 

479.264,62

CARİ TRANSFERLER       

 

104.588,46

SERMAYE GİDERLERİ

39.800,00

 

2018 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

17.160.498,58

 

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;   2018 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvellerinin yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne karar verildi.

            5-ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, T.C.Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine 04.04.2016 gün ve 48 No’lu meclis kararı ile üye olunmuştur. Birliğin 09.04.2019 gün ve 22 sayılı yazısı ile Birliğin meclis üyeliğine 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilerek bildirilmesi talep edilmektedir.

 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye meclisinin 04.04.2016 gün ve 48 no’lu kararının iptal edilmesine ve T.C.Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Üyeliğinden çıkılmasına oybirliğiyle karar verildi.

          6-İŞYERİ VE PAZAR YERLERİNİN DEVİR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 15.04.2019 gün ve 2019/18 sayılı yazısında, “Bozkır Belediyesi mülkiyetinde olan dükkan ve Pazar yerlerini kiracı olarak kullanan esnaflarımızın işyerlerini devir yapamaması çok ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır.Bu konuda devir hakkının birinci derece yakınlarına verilmesi esnaflarımızı rahatlatacaktır.”denilmektedir. Bu durumun dikkate alınarak devir hakkının verilmesi hususunda gereğinin yapılması talep edilmektedir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

          7-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BELEDİYEMİZ ARASINDA SPOR TESİSLERİ HAKKINDA YAPILAN PROTOKOLÜN GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere,  Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Demirasaf Mah.341 ada 13 parselde bulunan 23.580,76 m2 alan üzerinde bulunan Çim Zeminli Futbol Sahası, Betonarme Tribün ve Spor Salonunun 10 (on) yıl kullanım hakkı 04.03.2016 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemize verilmiştir.

          Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü E.470162 sayılı yazısı ile sözkonusu tesislerin protokollerinin devam edip etmeyeceğini, etmeyecekse protokol iptal yazısını, edecekse tahsis yapılan tesislerin meclis kararının gönderilmesini talep etmektedir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 04.03.2016 günlü imzalanan protokolün devam etmesine ve bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

          8-NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

          Başkan:Sayın Üyeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere,  Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan ve Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1.dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 1.dereceli Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi için meclis kararı alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 1.dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 1.dereceli Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve I ve III sayılı cetvellerin onaylanmasına 5393 sayılı kanunun 18.maddesi l bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

9-BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ÖDENEĞİNİN BELİRLENMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, “5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 7. bendi gereğince meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 3,3/8’i oranında aylık ödenek verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10-MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLECEK HUZUR HAKKININ BELİRLENMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, 5393 sayılı kanunun 32.maddesinde;“Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            11-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan:Sayın Üyeler, 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşiminin 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15:30.da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta