2021 Kasım Ayı Kira ve Satış İhalesi

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen  Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,    Yukarı  Mahalle ,Hacılar Mahallesi,Hamzalar Mahallesi ,Dereköy Mahallesi ve Karacaardıç Mahallesi,Üçpınar Mahallelerinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen taşınmazlar , Belediye Meclisinin  04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  25.11.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

TAŞIN

MAZ

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KÜÇÜKHİSARLIK

MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

183/18

          780,84

İMARSIZ

1900,00

19525,00

PEŞİN

25.11.2021

14.00

2

HACILAR MAHALLESİ HACILAR CAD.NO:82 BOZKIR

İŞYERİ

361/3

60M2

10 YIL/120 AY

270.00

2700,00+

KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

14:10

3

HACILAR MAHALLESİ HACILAR CAD.NO:82/1A

BOZKIR

İŞYERİ

361/3

15M2

10 YIL/120 AY

150.00

1500,00 +KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

14:20

4

HACILAR MAHALLESİ HACILAR CAD.NO:82/1B BOZKIR

İŞYERİ

361/3

24M2

10 YIL/120 AY

180.00

1800,00 +KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

14:30

5

HACILAR MAHALLESİ HACILAR CAD.NO:821C BOZKIR

İŞYERİ

361/3

24M2

10 YIL/120 AY

180.00

1800,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

14:40

6

DEREKÖY MAHALLESİ 53002 SOK.NO:2

BOZKIR

LOJMAN

272/1

65M2

10 YIL/120 AY

180.00

1800,00 +KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

14:50

7

KARACAARDIÇ MAHALLESİ 58455 SOK.NO:2 BOZKIR

LOJMAN

184/1

50M2

10 YIL/120 AY

180.00

1800,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

15:00

8

ÜÇPINAR MAHALLESİ ÜÇPINAR ELMAAĞAÇ CAD.NO:63/A

BOZKIR

İŞYERİ

205/4

100M2

10 YIL/120 AY

300.00

3000,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

15:10

9

YUKARI MAHALLE FEVZİPAŞA CAD.NO:18 BOZKIR

İŞYERİ

410/21

30M2

10 YIL/120 AY

1800.00

18000,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

15:20

10

HAMZALAR MAHALLESİ HAMZALAR CAD.NO:76/A BOZKIR

İŞYERİ

234/1

80M2

10 YIL/120 AY

360,00

3600,00+ KDV BİR YILLIK PEŞİN

25.11.2021

15:30

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          25.11.2021 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale  02.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  02.12.2021 Perşembe Saat 12:30’a  kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

         İLAN OLUNUR.

 

Yazdır e-Posta