2019 KASIM AYI SATIŞ VE KİRA İHALE İLANI

 

İHALE İLANI

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Dereiçi,Harmanpınar,Yelbeği Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri  belirtilen 5 Adet  Arsa  vasıflı  taşınmaz 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait,Yukarı Mahallede bulunan 2 Adet İşyeri Belediye Encümeninin 05.09.2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile,  üç yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 07/11/2019 Perşembe  günü saat 14.00’te itibaren  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Belediyeden  borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

( TL )

İHALE SAATİ

1

DEREİÇİ MAHALLESİ/BOZKIR

ARSA

134/81

138,26

Arsa - Mesken 2 Kat (TAKS:0.25KAKS:050)

140.00

1.390.00

14.00

2

HARMANPINAR MAHALLESİ/BOZKIR

ARSA

110/1

299,41

Arsa - Mesken 2 Kat (TAKS:0.25KAKS:050)

450.00

4.500.00

14.05

3

HARMANPINAR MAHALLESİ/BOZKIR

ARSA

7415

486,13

Arsa - Mesken 2 Kat (TAKS:0.25KAKS:050)

1.220.00

12.160,00

14.10

4

HARMANPINAR MAHALLESİ/BOZKIR

ARSA

7416

487,23

Arsa - Mesken 2 Kat (TAKS:0.25KAKS:050)

1.220.00

12.185.00

14.15

5

YELBEĞİ MAHALLESİ/BOZKIR

ARSA

155/3

353,39

İMARSIZ

355.00

3.540.00

14.20

6

YUKARI MAHALLE 50021SOK.NO:21/E/BOZKIR-KONYA

İŞYERİ

412/12

10M2

    36 AY/3YIL

360.00

3.600.00+KDV

14:25

7

YUKARI MAHALLE 50021 SOK.NO:21/F BOZKIR-KONYA

İŞYERİ

412/12

10M2

 36 AY/3YIL

360.00

3.600.00+KDV

14:30

 

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

         

 07.11.2019 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra  14.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine  kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.

 

Yazdır e-Posta