The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019/EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

2019 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :16

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :06.11.2019  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

Başkan      :Sadettin SAYGI                                       

 Üye       :Mustafa ŞAHİN                                           

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                    “          :Hasan ÖZCAN        

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2019/Kasım  ayı olağan meclis toplantımızın I.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.10.2019 gün ve 13 No’lu (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum), 08.10.2019 gün ve 14 No’lu (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum), 16.10.2019 gün ve 15 No’lu (Ekim ayı Olağanüstü) meclis karar tutanakları üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Avukat Halil ÖRS 14.11.2019 tarihinde iş akdini sonlandıracağından, Belediyemizin hukuki konularda danışmanlığını yapacak ve davaları takip edecek bir Avukata vekalet verilmesi, sözleşmenin yapılması ve bu işlemler için tarafıma yetki verilmesi hususlarının  gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yelbeği Mah.222/14, 141/1,         Kildere 118/75 parsel)  :

Başkan :08.10.2019 tarih, 77 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. 

             Mülkiyeti Belediyemize ait Yelbeği Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı bir adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda satışının yapılması uygun görülmüştür.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

222

14

486,34

                Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Yelbeği Mah 222/14 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek, yukarıda yazılı parsel satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

           

            Başkan: Gündemimizde bulunan aşağıda özellikleri yazılı Yelbeği Mah.141 ada 1 parsel ve Kildere Mah. 118 ada 75 parsel satışının ise, araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

141

1

243,26

Kildere

İsmailbaşı

Arsa

118

75

11.659,87

2-SULH İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİLMESİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA             YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemiz Avukatı Halil ÖRS’ün müzekkeresinde belirtildiği üzere;” Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/39 E. Sayılı dosyası ile Belediyemiz aleyhine Elatmanın Önlenmesi, Tazminat ve Ecrimisil talepli olarak dava açılmıştır.

Davacı taraf, dava dilekçesinde özetle :

  • ‘’Konya ili Bozkır ilçesi Şamarası Mevkii 265 ada 6 parsel numarasında kain taşınmaza yol açmak suretiyle yaptığı haksız müdahalenin men’ine ve eski hale getirilmesine ,
  • Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ecrimisil bedelinin bilirkişi marifetiyle tespiti ve tahsiline,
  • Davalı Belediye tarafından kesilen ve yok edilen ağaç bedellerinin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla maddi tazminatın davalı belediyeden alınarak payları nispetinde davacı müvekkillere verilmesine, ‘’ taleplerini içermektedir.

İş bu davanın yargılaması devam ederken müvekkil belediyenin almış olduğu kamulaştırma kararı gereğince Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/111 E. Sayılı dosyası ile Kamulaştırma Beledinin Tespiti ve Tescil talepli olarak tarafımızca dava açılmıştır. Bu dava neticesinde bahse konu taşınmaz kamulaştırılmış ve müvekkil belediye adına tescil edilmiştir.

Dosyada 14.06.2019 tarihinde keşfe gidilmiş ve keşif neticesinde 16.09.2019 tarihli İnşaat Mühendisi Ali YANPINAR ve Ziraat Mühendisi Bahadır KUTLU imzalı bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur. Bu raporlara göre; yol alanına isabet eden kısımdaki ağaçların, dava tarihi itibari ile değerinin 1690.00 TL olabileceği ve yol alanına isabet eden kısmı için ecrimisil başlangıç tarihi olan 16.03.2012 tarihi ile dava tarihi olan 16.03.2017 tarihleri arasındaki 5 yıl süre için ecrimisil bedelinin 210.08 TL olabileceği, belirtilmiştir.

           

            Bahsedilen iş bu dosya derdest olup halen yargılaması devam etmektedir. Sayın mahkemece yapılan yargılama sonucunda; Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/111 E. Sayılı dosyası ile verilen kamulaştırma kararı sonucunda müdahalenin men’i ve eski hale getirme yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle derdest davada bu kısım yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair karar ile birlikte davanın açılış tarihi itibariyle dosyada ki haklılık durumuna göre yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedileceğinden ayrıca derdest davadaki davacı tarafın haklılığının tespit edilmesi halinde ecrimisil bedeli + ağaç bedelleri + yargılama giderleri + vekalet ücretine hükmedilmesi ve verilen kararın icraya konulması neticesinde icra masrafları muhakkak olup, davacı taraf ile uzlaşılıp söz konusu davanın sulh ile tasfiyesi mer’i mevzuata uygun ve belediye menfaatine olduğu kanaatindeyiz. Zira, davanın konusuz kalan kısmı olan müdahalenin men’i ve ecrimisil talebi yönünden sulh olunmaz ise mahkemece taşınmazın toplam değerinin tespiti amacıyla yeniden keşif icra edilerek bilirkişi raporu alınacak akabinde konusuz kalan kısım yönünden davanın açılış tarihi itibariyle tespit edilen bu bedel üzerinden bakiye kalan harç ile nispi vekalet ücretine hükmedilecektir. Kamulaştırma kararı verilen davada taşınmaz bedeli m2 100 TL olarak tespit edilmiş olup kamulaştırma davasında tespit edilen değerden farklı olarak bu dosyada değerlendirme yapılıp daha yüksek bir bedel çıkacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan iş bu dosyada yapılacak yeni keşif ve alınacak bilirkişi raporu, belediye aleyhine karar verilmesi halinde belediyemize yargılama gideri olarak ek mali külfet getireceği kanısındayız.

            Her ne kadar 5393 sayılı Kanun’un 18. Maddesinin h fıkrası gereğince 5.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda Belediye Encümeni yetkili kılınmış ve sulh sözleşmesine konu esas alacak niteliği olan ecrimisil bedeli ve ağaç bedeli miktarının 5.000 TL altında kalmış ise de fer’i nitelikte olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte sulh sözleşmesine konu miktarın 5.000 TL’nin üzerine çıkması sebebiyle Belediye Meclisinin karar ittihazı gerekmekte olduğu kanaatiyle takdiri tarafınıza ait olmak üzere;

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesi k.fıkrası; ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.’’ ,  18. Maddesi h. fıkrası; ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.‘’ ve Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesi g. fıkrası ‘’Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.‘’ hükümleri gereği sulh cihetine gidilmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifasına yönelik olarak Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesi yüce meclisin onayına arz olunur.”denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesi k.fıkrası; ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.’’ ,  18. Maddesi h. fıkrası; ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.‘’ ve Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesi g. fıkrası ‘’Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.‘’ hükümleri gereği sulh cihetine gidilmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifasına yönelik olarak Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-BOZKIR BELEDİYESİNİN HUKUKİ KONULARDA DANIŞMANLIĞINI         YAPACAK VE DAVALARI TAKİP EDECEK BİR AVUKATA VEKALET          VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemiz Sözleşmeli Avukatı olarak görev yapan personellerimizden Av. Halil ÖRS 14.11.2019 tarihinde iş akdini sonlandırmaktadır. Bu nedenle; Belediyemizin hukuki konularda danışmanlığını yapacak ve davaları/icra dosyalarını takip edecek bir Avukata ihtiyacımız vardır. Belediyemizce bahsedilen sebeplerle bir Avukata vekalet verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizin hukuki konularda danışmanlığını yapacak, davaları takip edecek bir Avukata vekalet verilmesi,  sözleşmenin yapılması ve bu işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-DİLEK VE TEMENNİLER :

                Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Kasım  ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın  04 Aralık 2019 Çarşamba  günü  saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta