The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2019 MAYIS II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :06

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.04.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                      Üye       : Mehmet DEMİREL

           Üye             :Hüseyin BOZKURT                               “           : Mehmet DÖNMEZ

               “               :Hayri AK                                                     

               “               :Mustafa CANDAN                              

               “            :Mehmet GÜRHAN                               

               “            :Musa YILDIZ

   “             :Ayşe ÇALIŞKAN

   “             :Mehmet Ali SÖKE                          

               “             :Ahmet KELEŞ

               “             :Yusuf ER

               “             :Recep KUZEY

               “             :Hikmet BALCI  

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

               “             :Mustafa AYDIN

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Nisan  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.03.2018 gün ve 05 No’lu meclis karar tutanağı (Mart ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL ve Mehmet DÖNMEZ dilekçeleri ile, 2018 Nisan ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL ve Mehmet DÖNMEZ’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.04.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesi gerekmektedir.

1-Emlak İstimlak Müdürlüğü 02.04.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tahsis talebi.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-2017 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2017 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2017 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 02.04.2018 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Mustafa CANDAN gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler.

     BOZKIR BELEDİYESİ

2017 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Üyeler;

            İmkan ve şartlar çerçevesi içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış olup, bir yıl içinde yaptığımız çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Daha çok altyapı, temizlik sosyal ve kültürel hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                  İbrahim GÜN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı, olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2017 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

           Belediye Meclisimiz 2017 yılı içerisinde her ay olağan meclis toplantılarını yapmış olup, Ocak 2 birleşim, Şubat 1 birleşim, Mart 1 birleşim, Nisan 2 birleşim, Mayıs 1 birleşim, Haziran 2 birleşim, Temmuz 2 birleşim, Ağustos 1 birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 2 birleşim olağan ve Kasım 1 birleşim olağanüstü olmak üzere 19 kez toplanmış, bu toplantılarda 122 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve Bozkır Kaymakamlığına gönderilmiştir.

           2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

           Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 166 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            Belediyemizce 02.08.2016 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiştir. Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından 1894 adet yazı ile vatandaşlarımızdan 1085 adet dilekçe gelmiş olup, kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca zimmetle teslim edilmiştir.

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 2317 adet yazının kaydı yapıldıktan sonra, adreslerine elden zimmetle veya PTT yolu ile gönderilmiştir. Bu dönem içerisinde 405 normal, 11 kargo, 267 tebligat, 317 iadeli taahhütlü olmak üzere 1000 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 820 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2017 yılı içerisinde müracaat eden 184 çiftin evlendirme işlemleri Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 184 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.

            6-)Bimer Başvuruları :

            Belediyemiz Bimer sistemine 2017 yılı içerisinde 82 adet başvuru yapılmış, sistem üzerinden tüm başvurular cevaplandırılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

             Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet personel görev yapmaktadır.

             Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait personelin özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, işçi personel, işkur aylık bilgileri, giriş-çıkış işlemleri, izin takipleri,görevlendirmeleri ve personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

           Belediyemizde 2017 yılında 18 adet memur personel, 6 adet kadrolu işçi,tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat , 1 adet Maden Mühendisi,1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. Sözleşmeli İnşaat Mühendisi 01.06.2017 tarihi itibariyle istifa etmiş olup işten çıkış yapılmıştır. Firma(Taşeron) eleman olarak Büro hizmetlerinde 15 adet personel görev yapmıştır. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden bir adet ve Fen İşleri Müdürlüğü biriminden bir adet olmak üzere toplam iki adet Taşeron personelin emekliye sevki yapılmış ve kıdem tazminatları ödenmiştir. Büro personelinden 2017 yılı içinde askerlik nedeniyle bir adet personelin işten çıkışı yapılmış ve bu personelinde Kıdem tazminatı ödenmiştir.  

       GELEN-GİDEN YAZILAR :

       2017 yılı içinde 540 adet Gelen-Giden yazışma evrakı olup, cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımız birlikte takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.  

       İŞKUR PROĞRAMLARI:                                                    

       Ödeneği İŞKUR tarafından karşılanan Toplum Yararına Çalışma Proğramları kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 24.02.2017 tarihinde 60 kişilik 9 ay süreli protokol yapılmış olup proğram 22.03.2017 tarihinde başlayıp, 13.12.2017 tarihinde sona ermiştir.

  

       EĞİTİM SEMİNERLERİ :  

       Belediye personeli ;Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 29-01 Ekim tarihleri arası Afyonkarahisar’da düzenlemiş olduğu mevzuat bilgilendirme ve motivasyon toplantısına katılmıştır.                                          

       Belediyemizce bütçe imkanları ölçüsünde 2018 yılında mevzuat ve iletişim konularında eğitim seminerleri yapılması planlanmaktadır.  

                                                            

  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

            A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 2 adet Memur bir adet Müdür ve 2 adet Taşeron Büro elemanı olmakla beş personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

            5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2017 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

                        1 – 2017 GELİRLERİMİZ

G.KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

361.251,57 TL

1

3

Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

236.081,88 TL

1

6

Harçlar

391.862,59 TL

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

1.319.042,14 TL

3

6

Kira Gelirleri

970.890,01 TL

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yârdim ve Bağışlar

163.128,24 TL

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

9.250.927,02 TL

5

3

Para Cezaları

89.362,27 TL

5

9

Diğer Çeşitli Gelirler

9.902,94 TL

6

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

1.724.850,55 TL

GENEL TOPLAM

14.517.299,21 TL

 

  

2 – 2017 GİDERLERİMİZ

EKONOMİK KOD

GİDERİN EK.SINIF. 2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

01

1

MEMURLAR

1.067.198,71 TL

01

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

157.577,31 TL

01

3

İŞÇİLER

873.496,49 TL

01

4

GEÇİCİ PERSONEL

10.017,60 TL

01

5

DİĞER PERSONEL

149.983,90 TL

02

1

MEMURLAR

179.325,16 TL

02

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

23.752,04 TL

02

3

İŞÇİLER

148.043,22 TL

03

1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

205.879,58 TL

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

2.059.288,83 TL

03

3

YOLLUKLAR

7.159,92 TL

03

4

GÖREV GİDERLERİ

200.281,03 TL

03

5

HİZMET ALIMLARI

3.995.242,11 TL

03

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

187.441,54 TL

03

7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

649.904,31 TL

03

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

4.546.757,70 TL

04

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

242.748,73 TL

05

2

HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)

48.977,00 TL

05

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

40.000,00 TL

05

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

36.745,10 TL

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

2.444.960,00 TL

06

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

18.717,50 TL

06

5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

61.630,22 TL

GİDERLER TOPLAMI

17.355.128,00 TL

   3 – 2017 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

 

Vergi Gelirleri

989.196,04 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.289.932,15 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

163.128,24 TL

Diger Gelirler

9.350.192,23 TL

Sermaye Gelirleri

1.724.850,55 TL

2017 YILI GELİRLERİMİZ

14.517.299,21 TL

 

 

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.258.274,01 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

351.120,42 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

11.851.955,02 TL

FAİZ GİDERLERİ

242.748,73 TL

CARİ TRANSFERLER

125.722,10 TL

SERMAYE GİDERLERİ

2.525.307,72 TL

2017 GİDERLERİMİZ

17.355.128,00 TL

 

    

   4-2017 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 7.153.965,69 TL ödenek 28.12.2017 Tarih ve 165 nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

         5-.Harcanamayıp bakiye kalan 244.872,00 TL ödenek Belediye Encümeninin 28/12/2017 tarih ve 166 nolu kararı ile imha edilmiştir.

         6-2017 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

         7- 2013, 2014,2015 ve 2016 2017 Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 1.934,764.50 TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2018 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

         8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında 249.749,19 TL 2018 yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

            9- Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2018 Yılına 5.395.401,93 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

         10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre % 30 oranında artmıştır.  

            B ) GELİR   BÖLÜMÜ

   Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

         Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl başında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

           2017 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 23 oranında artmıştır.

            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür 4 Zabıta Memuru ve 2 Zabıta Yardımcı personeli ile 2017 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve mahallelerimizin düzeni, halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

1-Cuma günleri sebze pazarımız ve 2017 yılında Belediye Başkanlığımızca hizmete açılan kapalı pazar alanımız düzenli olarak denetlenerek pazarın düzeni sağlanmıştır.

2-|İşyerlerinin önündeki kaldırım işgalleri ve kaldırımlardaki araç park işgallerinin kontrolü yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemleri yapılmıştır.

3-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

4- Belediyemizin diğer birimlerinin saha çalışmalarında destek olunmuştur

5-Milli bayram töreni ve ilçeyi tanıtıcı sosyal etkinliklerde tüm Belediye birimleri ile koordineli olarak ortak çalışmalar yapılmıştır.

6-Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

7-İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

8-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiş olup ruhsatsız çalışan 1 adet işyeri mühürlenmiştir.

                     İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

Adedi

Umuma Açık Istiraahat ve Eğlence Yeri

05 Adet

Sıhhi

35 Adet

G.S.M

41 Adet

Genel Toplam

81 Adet       Ruhsat verilmiştir.

   

9-Mahallelerimizden 195 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikayet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

10-İlçe merkezi ve mahallelerimiz düzenli olarak kontrol edilmiş, tespit edilen noksanlıklar ilgili birimlere bildirilmiştir.

11-Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

12-Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2017 Yılında: 23 Adet Durum Tespit tutanağı ve 126 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

            2017 yılı içerisinde 1 memur,2 kadrolu işçi ve 27 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 30 kişi ile hizmet yürütülmüştür.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak 4 adet 7+1 tonluk kamyon,2 adet 14+1,5 tonluk kamyon,1 adet 13+1 kamyon,1 adet minibüs,1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1adet kamyon yol süpürme aracı olmak üzere 11 adet araçla hizmet verilmektedir.      

         2017 Yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak 128 adet 770 lt lik çöp konteyneri alınmış olup hizmete sunulmuştur.

         2017 yılı içerisinde Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe olarak 1 adet Mercedes marka çöp kamyonu aracı temin edilmiş ve hizmete sunulmuştur.

               İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

               İlçe merkezinde 08 ile 19,00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 1 ekiple haftanın her günü yapılmakta olup,mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa 3 ekiple toplanmaktadır.

               Merkezde bulunan Çarşamba Çayı,Çökelez Çayı ve umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan wc’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

               Kış mevsiminde çarşı , Pazar ve mahallerin kar temizliği yapılmıştır.

               Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

               İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

               Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

               2017 yılı içerisinde ilçemize 51 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

                 Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

                 İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

                 Resmi kurumlar,Okullar ,yol kenarları ,park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

                 İlçe merkezi ve mahallerimizde bulunan 116 caminin temizliği Mart-Haziran-Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 defa yapılmıştır.

                 İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir.Ayrıca merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

                 Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

                 İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

                 Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

                 Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

                 2017 Yılı içerisinde 415 kğ atıl pil toplanmış olup Büyükşehir Belediyesine teslim edilmiştir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

            Park ve Bahçeler Müdürlüğü biriminde 1 adet müdür, 1 adet ziraat teknisyeni çalışmaktadır.

            YAPILAN İŞLER ;

 • Mevcut parklarımızda sulama çim biçme, budama faaliyetleri düzenli olarak yürütülmüştür,
 • Belediye hizmet binamız bahçesi çevre düzenlemesi yapılarak çimlendirilmiş, bakımı düzenli olarak yapılmaktadır,
 • İlçe merkezimizde bulunan refüjlere lale dikimi yapılmış, yabancı otlardan temizlenmiş, düzenli olarak bakım faaliyetleri yürütülmektedir,
 • İlçe merkezimizde bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Müdürlüğümüz 1 adet müdür, 2 adet sözleşmeli mühendis, 4 adet daimi işçi (1 şoför,3 operatör) 23 adet şirket elemanı (5 operatör,6 şoför,2 kaynakçı,1 sucu,1 yağcı,8 düz işçi) ile hizmet vermektedir.

            YAPILAN İHALELER ;

 • Akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır.
 • Muhtelif alanlarda kilitli parke taşı ile yol düzenlemesi ihalesi yapılmış sözleşme imzalanmıştır.
 • Komple konkasör tesisi alımı ihalesi yapılmıştır. İş tamamlanmış kabulü yapılmıştır.

 

            SPOR TOTO KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER ;

 • Dereiçi mahallemiz okuluna 1 adet halı saha kazandırılmıştır.

 

            YAPILAN İŞLER ;

 

 • Müdürlüğümüz tarafından yağmur suyu drenaj işleri,
 • Parke taşı ve asfalt yama işleri,
 • Arazi ve yayla yolu düzenleme işleri,
 • Cenaze işlerinin yürütülmesi,
 • Foseptik çekim işleri,
 • Mahallelerimize döşenecek taşların 14 mahallemize nakliyesi müdürlüğümüz tarafından tamamlanmıştır.
 • Belediyemize ait konkasör ocağı yenilenmiş, düzenli olarak üretimine devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde yapılan mesailerle birlikte günlük üretim miktarı 1500-1800 ton civarındadır.

 

            ARAÇ PARKI GÜÇLENDİRİLMESİ ;

 

 • Belediyemiz araç parkına konkasör alımı ihalesi kapsamında bir adet caterpiller 966 H yükleyici iş makinası ilave olmuştur.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen bir adet pi makine 1051 model yükleyici iş makinası araç parkımıza kazandırılmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

           Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2017 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 Taşeron büro personeli tarafından yürütülmektedir.

      

1-      2017 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 24 adet İmar konuları görüşüldü, Belediye Encümeni’nde 30 adet 3194 sayılı imar kanununun imar uygulamalarından 15. Ve 16. Madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk v.b) ile 13 adet 39. Madde kararları görüşüldü.

2-      Kaçak ve ruhsatsız, ruhsata aykırı binaların denetimi, tespiti, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikleri kapsamındaki uygulamaları yapılmıştır. 2017 yılında 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesi gereğince yıkım kararı verilen 12 adet kaçak inşaat, 42. Maddesi gereğince para cezası verilen 16 adet inşaat olmuştur. Bu konuda gereken hassasiyet devam etmektedir.

3-      Resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmektedir

4-      2017 Yılında On-line sistemde 63 adet yapı ruhsatı, 5 adet kırsal yapı belgesi, 28 adet yapı kullanma izin belgesi, düzenlenip verilmiştir.

5-      Net-Cad ortamında imar çapı dâhil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dâhilinde arazi, yol v.b aplikasyon işleri, yapıldı.

6-      Yapı denetim kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat,hak ediş,v.s.) devam etmektedir.

7-      İlçe merkezinin nazım ve Uygulama imar planı revizyon çalışmaları başlatılmış, onay aşamasındadır. Bu çalışmaların bitimine müteakip 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulama çalışmaları başlatılacaktır.

8-      İlçemize dâhil olan kasaba (mahalle) ların mevcut nazım, hâlihazır ve imar planları revizyondan geçirilecektir.

9-      30 Mart 2014 tarihinden sonra 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile ilçemiz Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merkez İlçe konumuna gelmiş, 10 tane kasaba, 38 tane köy ilçemize mahalle olarak dâhil olmuştur. Dolayısı ile belediyemizin imar ile ilgili kapsama alanı genişlemiştir. İmar planı uygulamalarında Konya Büyükşehir Belediyesi ile entegre konuma gelinmiştir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

            1-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediyemiz taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılmasında ve Vatandaşlarımıza imkanlar dahilinde en iyi şekilde hizmet vermek   üzere, 1 Memur 2 Büro Personeli ve 1 Müdür olmak üzere toplam 4 kişi ile hizmet vermektedir.

            2-)2017 yılında Belediyemize bağlı 51 Mahalleye ait Kıymet Takdirinin belirlenmesi için cadde sokak bazında çalışma yapılmış olup, Arsa Takdir Komisyonu uzun süren yapılan çalışmaları Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmesi sağlanmıştır.

            3-)Belediyemiz tarafından 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında satışı yapılan taşınmazlara ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.

S:NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

MİKTARI M2

KİME SATILDIĞI

TARİHİ

BEDELİ

1

YUKARI MAHALLE

451

14

ARSA

210.38

MEHMET ÖZKAN

10.04.2017

1.241.60

2

SARIOĞLAN

271

2

ARSA

1474.84

FATİH BARDAKÇI

14.07.2016

30.000.00

3

SARIOĞLAN

271

3

ARSA

2086,37

FATİH BARDAKÇI

14.07.2016

40.000.00

4

SARIOĞLAN

269

4

ARSA

1320,61

MEHMET ÇETİN

24.04.2017

25.000.00

5

SARIOĞLAN

269

5

ARSA

1479,98

MEHMET ÇETİN

24.04.2017

30.000.00

6

SARIOĞLAN

270

8

ARSA

1683,81

M.ALİ DEMİREL

24.04.2017

33.000.00

7

SARIOĞLAN

270

3

ARSA

1132,82

HASAN ERSUN

12.04.2017

21.500.00

8

SARIOĞLAN

269

2

ARSA

1470,28

MEHMET GÖK

12.07.2017

29.500.00

9

SARIOĞLAN

269

3

ARSA

1130,96

MEHMET GÖK

12.07.2017

29.500.00

10

SARIĞOLAN

272

1

ARSA

1385,90

MEHMET GÖK

12.07.2017

37.760.00

11

SARIOĞLAN

272

8

ARSA

1476,24

MEHMET GÖK

12.07.2017

37.760.00

12

SARIOĞLAN

275

1

ARSA

2344,47

HACI ÜZÜM

29.12.2017

105.000.0

13

SARIOĞLAN

275

2

ARSA

2350,05

MUSTAFA ÜNAL

29.12.2017

100.000.0

14

SARIOĞLAN

274

1

ARSA

2679,91

MEHMET GÖK

12.07.2017

59.000.00

15

SARIOĞLAN

274

2

ARSA

2562,33

MEHMET GÖK

12.07.2017

59.000.00

16

SARIOĞLAN

273

1

ARSA

1475,76

MEHMET GÖK

12.07.2017

47.200.00

17

SARIOĞLAN

273

4

ARSA

1554,88

MEHMET GÖK

12.07.2017

41.300.00

18

SARIOĞLAN

269

1

ARSA

1233,87

HACI ÜZÜM

29.12.2017

25.000.00

19

KARACAHİSAR

123

1

ARSA

1449,90

NAZMİ TEKİN

09.11.2017

9.000.00

20

KARACAHİSAR

115

7

ARSA

548,58

SELMA ÇALIŞKAN

10.08.2017

20.800.00

21

KARACAHİSAR

101

11

ARSA

1740,93

RAŞİT AYDIN

14.11.2017

11.000.00

22

HARMANPINAR

 

7414

ARSA

470,77

KERİM COŞKUN

10.08.2017

10.500.00

22

HARMANPINAR

 

7412

ARSA

487,91

AHMET ERDEM

10.08.2017

10.000.00

23

ÜÇPINAR

 

2711

ARSA

1067,81

EMİNE BÜLÜÇ

17.08.2017

12.500.00

24

TAŞBAŞI

110

1

ARSA

2067,79

MEHMET ACAR

06.07.2017

11.200.00

25

TAŞBAŞI

198

190

ARSA

3384,64

HELİM ALKIŞ

06.07.2017

18.100.00

26

SÖĞÜT

213

2

ARSA

499,98

MUSTAFA SAĞLAM

13.07.2017

7.500.00

27

SÖĞÜT

213

8

ARSA

449,98

KEMAL SAĞDIÇ

13.07.2017

2.650.00

28

SÖĞÜT

214

6

ARSA

700,55

RAMZAN KELEŞ

13.07.2017

25.000.00

29

YELBEĞİ

129

3

ARSA

369,94

MUSTAFA YEŞİL

06.07.2017

2250.00

30

YELBEĞİ

145

1

ARSA

157,17

AYŞE YALÇIN

06.07.2017

850,00

31

YELBEĞİ

145

3

ARSA

78,99

AYŞE YALÇIN

06.07.2017

450.00

32

YELBEĞİ

146

1

ARSA

267,77

MAHMUT ERDEM

06.07.2017

1.450.00

33

YELBEĞİ

147

1

ARSA

356,72

ABDULLAH ÖK

06.07.2017

2.150.00

34

YELBEĞİ

155

7

ARSA

239,09

ABDULLAH UZUN

06.07.2017

1350.00

35

YELBEĞİ

183

3

ARSA

397,34

YAVUZ GÖKMEN

06.07.2017

2.400.00

36

YELBEĞİ

183

11

ARSA

704,91

ÖMER ÇELİK

06.07.2017

4.000.00

37

YELBEĞİ

197

10

ARSA

323,39

NAİL TOSUN

12.10.2017

2.500.00

38

ÜÇPINAR

0

1724

ARSA

159

ABDİL KAYA

01.04.2018

1750.00

39

ÜÇPINAR

0

1721

ARSA

140

FATMA ARICI

27.12.2017

1.800.00

40

ÜÇPINAR

0

1563

ARSA

168

VELİ KELEŞ

29.12.2017

1650.00

41

KARACAHİSAR

125

1

ARSA

400,52

SÜLEYMAN SARIOT

27.12.2017

2.750.00

42

KOVANLIK

200

1

ARSA

529,28

HACER OFLAZ

28.12.2017

3.000.00

43

BAĞYURDU

0

3052

BİNA

25/36

108M2

KEMAL ÇELİK

20.12.2017

32.000.00

44

AYVALCA

152

1

TARLA

3877,77

MEHMET UÇAR

22.12.2017

12.500.00

           

TOPLAM

             962.861.60TL

4-)Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 556 Ada 1 Parsel 15.02.2017 ve 19 sayılı Belediye Encümen Kararı ile üç yıllığına Vodafon GSM Baz istasyonuna kiraya verilmiştir.

5-)Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:31/H de bulunan işyeri 06.02.2017 tarihi itibariyle üç yıllığına Abdurrahman ÇELİK’e kiraya verilmiştir.

6-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sarıoğlan Mahallesinde bulunan 22 Ada 9 Parselde bulunan 1/16 taşınmazın, hisse sahipleri ile Büyükşehir Belediyesine devri konusunda koordinasyon çalışması yapılarak neticelendirilmiştir.

7-) Demirasaf Mahallesinde bulunan 302 Ada 4 ve 7 Parsellerin TOKİ yapılmak üzere alım satım ve tapu devri işlemleri yapılmıştır.

8-) Belediye Hizmet Binası içerisinde boş bulunan odaların KOSKİ,İTFAİYE,KENT BİLGİ SİSTEMİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI birimlerine 06.09.2017 tarih ve 93 sayılı kararı ile 10 yıllığına tahsis edilmesi sağlanmıştır.

9-)Üçpınar Mahallesinde bulunan Eski Belediye Binasının iki odası İTFAİYE teşkilatına 10 yıllığına tahsis edilmiştir.

10-)İlçe Merkezinde bulunan Yeni Pazar alanı etrafında bulunan 1 Adet Dükkan işyeri ve Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bulunan 1 Adet işyeri ihalesi yapılmış olup, toplam 2 Adet dükkan üç yıllığına kiraya verilmiştir.

11-)Sarıoğlan Mahallesinde bulunan 39 Ada 1 Parselin Milli Emlak Müdürlüğü ile hisseli durumda olan taşınmazın belediyemize doğrundan satışı için çalışma başlatılmıştır.

12-)Sarıoğlan Mahallesinde bulunan 9 Ada 1 Parseldeki hisseli durumda olan taşınmazın alımı   için çalışma devam etmektedir.

13-)Kozağaç mahallesinde bulunan 174 Ada 1 Parsel de bulunan taşınmaz üzerinden üç yıllığına vatandaşa yıllık 98,04TL bedelli geçiş hakkı verilmiştir.

14-)Yukarı Mahalle TOKİ konutlarının olduğu yerde İmar Yolu açılmak üzere yapılan Kamulaştırma programı çerçevesinde 6 Adet parselden 2 tanesinin tapu devri işlemleri yapılmış olup, kalan 4 parsel ile ilgili dava devam etmektedir.

15-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Takdir Kıymet Komisyonu tarafından 2017 yılı içerisinde toplam 22 adet karar alınmıştır.

16-)Dereiçi Mahallesinde bulunan Fırın ve Lojman aylık 450.00TL Ecrimisil üzerinden kiraya verilmesi sağlanmıştır.

17-)Belediyemize ait 1287 adet taşınmazın tamamı güncel olmak üzere tapu sorgulama sistemi üzerinden görsel olarak kayda alınmıştır.

18-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce   2017 yılı içerisinde işlem yapılan Bina-Arsa-Arazi bildirimleri sayısı toplam 25768 adettir.

19-)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahakkuk birimince 332 adet, ihale birimince 750 adet olmak üzere toplam 1082 adet resmi yazışma yapılmıştır.

20-)Emlak Servisince Mal Müdürlüğüne 900,Tapu Müdürlüğüne 1661,Sosyal Yardımlaşma Vakfına 148 adet olmak üzere toplam 2709 adet işlem gerçekleştirilmiştir.

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2017 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.02.04.2018

                                                                                              İbrahim GÜN

                                                                                                          Belediye Başkanı

         Meclis I.Başkan Vekili Mustafa CANDAN, Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

         Yapılan oylama sonucu :

         Hayri AK (Kabul), Mustafa CANDAN (Kabul), Hüseyin BOZKURT (Kabul), Recep KUZEY (Kabul), Mehmet GÜRHAN (Kabul), Ahmet KELEŞ (Kabul), Ayşe ÇALIŞKAN (Kabul), Mehmet Ali SÖKE (Kabul), Yusuf ER (Kabul), Musa YILDIZ (Kabul),Hikmet BALCI (Kabul), Filiz KILINÇEL DURU (Kabul), Mustafa AYDIN (Kabul)

         Meclis I.Başkan Vekili :Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2017 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

            2-2017 YILI DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2017 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

2017 yılı Denetim Komisyonu Raporu Katip Üyemiz Ayşe ÇALIŞKAN tarafından okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

3-BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN HAZİNEYE DEVREDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 16 adet taşınmazın vergi borcumuza karşılık bu taşınmazların hazineye devredilmesi konusu görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4-CUMHURİYET MAH.557 ADA 2 PARSELİN DOĞALGAZ HİZMETLERİ İÇİN KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçemiz halkının doğalgaz hizmetlerinden yararlanması ve bu bağlamda LNG tesisi kurulması için, mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi, 557 ada, 2 parselde bulunan 2375,11 m2 taşınmazın 2886 sayılı kanunun 64.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği kiraya verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi, 557 ada, 2 parselde bulunan 2375,11 m2 taşınmazın İlçemiz halkının doğalgaz hizmetlerinden yararlanması ve bu bağlamda LNG tesisi kurulması için 2886 sayılı kanunun 64.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince, 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre yıllık 1000,00 (Bin) TL+KDV bedelle ve yıllık TEFE-TÜFE oranında artış yapılmak suretiyle 30 yıllığına kiraya verilmesine oybirliği ile karar verildi.

            5-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ (2 ADET) :

Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden oluşmakta olup, Belediye meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, Mustafa CANDAN ve Hayri AK’ın encümen üyeliğine seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Mustafa CANDAN ve Hayri AK’ın 12’şer oy aldıkları görüldü. 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Mustafa CANDAN ve Hayri AK Encümen Üyeliğine seçildi.

6-PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİMİ :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden, Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, Musa YILDIZ, Mehmet GÜRHAN ve Recep KUZEY’in Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Musa YILDIZ, Mehmet GÜRHAN ve Recep KUZEY’in 11’er oy aldıkları görüldü. M.Ali SÖKE ve Ayşe ÇALIŞKAN’da 1’er oy aldı ve 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Musa YILDIZ, Mehmet GÜRHAN ve Recep KUZEY Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

            7-İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİMİ   :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, Ahmet KELEŞ, M.Ali SÖKE ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda:Ahmet KELEŞ, M.Ali SÖKE ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 11’er oy aldıkları görüldü. Mehmet GÜRHAN ve Musa YILDIZ’da 1’er adet oy aldı ve 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Ahmet KELEŞ, M.Ali SÖKE ve Ayşe ÇALIŞKAN İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.

8-BOZKIRLILAR İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah.405 ada 1 parselde bulunan Yukarı Mah.Fevzi Paşa Cad.N:206 adresindeki eskiden çay ocağı olarak kullanılan bölümün Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yukarı Mah.405 ada 1 parselde bulunan No:206’daki eskiden çay ocağı olarak kullanılan bölümün satışı veya Belediyemize ihtiyaç olduğu anda itiraz olmadan boşaltılması şartıyla aylık 10,00.-TL bedelle 5 yıllığına Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince tahsis edilmesine ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            9-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşiminin 05.04.2018 Perşembe günü saat 11:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                     Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                          Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta