The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :05

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.03.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                        Üye       :Recep KUZEY

           Üye             :Mehmet DEMİREL                                  “           :Hüseyin BOZKURT

               “               :Hayri AK                                                     “           :Mustafa AYDIN

               “               :Mustafa CANDAN                               

               “            :Mehmet GÜRHAN                                

               “            :Musa YILDIZ

   “             :Ayşe ÇALIŞKAN

   “             :Mehmet Ali SÖKE                            

               “             :Ahmet KELEŞ

               “             :Yusuf ER

               “             :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Hikmet BALCI  

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Mart  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.02.2018 gün ve 03 No’lu meclis karar tutanağı (Şubat ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 12.02.2018 gün ve 04 No’lu meclis karar tutanağı (Şubat ayı olağanüstü) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Recep KUZEY, Hüseyin BOZKURT ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2018 Mart ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Recep KUZEY, Hüseyin BOZKURT ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.03.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; 08.01.2018 günlü Ocak ayı 2.birleşim meclis toplantısı karar tutanağında Mehmet GÜRHAN ve Yusuf ER’in izinli olduğu sehven yazılmadığından, adı geçen üyelerimizin 08.01.2018 günlü meclis toplantısında izinli olduklarının Mart ayı meclis toplantımız tutanağında kayda geçirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2(iki) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesi gerekmektedir.

1-Emlak İstimlak Müdürlüğü 28.02.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi 183 ada 13 parseldeki tarla vasıflı 14.562,18 m2 taşınmazın satışı.

2-Emlak İstimlak Müdürlüğü 01.03.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Anıt Alanı Çay Bahçesinin 5 yıllığına kiraya verilmesi.

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            İlçemiz Yukarı Mahalle ve Kovanlık Mahallesinde bulunan Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 5 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS NO

Y.ÖLÇ.M2

Yukarı

Çarşıiçi

Büro 1.kat Bağ.Böl.No:22

412

11

480,31

Yukarı

Orta Cami

Arsa

395

4

16,96

Yukarı

Orta Cami

Arsa

395

6

14,09

Kovanlık

Güney Arkası

Arsa

192

1

3225,45

Kovanlık

Güney Arkası

Arsa

193

1

3104,85

            2-KİLDERE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TALEBİNİN      GÖRÜŞÜLMESİ :

Mülkiyeti Belediyemize ait 118 ada 75 parseldeki 11.659,87 m2 olan tarla vasfındaki taşınmaz meclisimizin 01.02.2018 gün ve 19 sayılı kararı ile Kildere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına yıllık 1.500,00.- TL bedelle 7 yıllığına tahsis edilmiş idi.

Kooperatif Başkanı Adnan ÇİÇEK 09.02.2018 günlü dilekçesi ile yıllık 1.500,00.-TL bedelin ödenmesi mümkün olmadığından yıllık bedelin 200.00.-TL’ye düşürülmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 01.02.2018 gün ve 19 no’lu meclis kararındaki şartlar aynen geçerli olmak kaydıyla yıllık bedelin 200,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

3-KONYA KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2942/30.MADDEYE GÖRE      DEVİR TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü 14.02.2018 gün ve E.63791 sayılı yazısı ile, Konya-Karaman Ayrım Belören-Hadim Devlet Yolu yapımı amacıyla kamulaştırılan Koçaş Mah.183 ada 10 parselde 1.460,36 m2 lik kısmı, 187 ada 167 parselde 8.830,34 m2 lik kısmı, m2/TL si 20,00 TL, 233 ada 1 parselde 518,99 m2 lik kısmı, m2/TL’si 15,00 TL, Sarıoğlan Mah.13 ada 12 parselde 2.284,61 m2 lik kısmı, 3/8 hissesi Belediyeye ait olan 19 ada 15 parselde 1,026,77 m2 lik kısmı, m2/TL si 35,00 TL, Yeniköy Mah.114 ada 1 parselde 579,12 m2 lik kısmı , m2/TL si 8,01 TL den, toplam 14.058,46 m2 yüzölçümlü taşımmaz malın 311.675,30 TL üzerinde bulunan mütemmim cüzün 940,87 TL olmak üzere toplam 312.616,17 TL bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi gereğince İdarelerine devrini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Konya İli Bozkır İlçesi Koçaş, Sarıoğlan ve Yeniköy Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede yazılı taşınmazların 311.675,30 TL üzerinde bulunan mütemmim cüzü 940,87 TL olmak üzere toplam 312.616,17 TL bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılmasına ve devir için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2942/30 Maddeye Göre Yapılacak Taşınmaz Malların Listesi (Konya/Bozkır Koçaş,Sarıoğlan,Yeniköy)

Sıra
No

Ada

Parsel

Taşınmazın Sahibi

Hissesi

Tapu
Alanı

Kamulaştırılan
Alan

Birim
Fiyatı
(TL)

Mütemmim
Cüz Fiyatı

(TL)

Toplam Miktar
(TL)

1

183

10

Bozkır Belediyesi

Tam

   16.022,54

                                                 1.460,36

20.00

   0.00                                                

29.207,20

2

187

167

Bozkır Belediyesi

Tam

   125.461,66

       8.830,34

   20.00

             940,87

177.547,67

3

233

1

Bozkır Belediyesi

Tam

   28.136,12

         518,99

15.00

0.00

0.00

7.784,85

4

13

12

Bozkır Belediyesi

Tam

   15.086,75

         2.284,61

35.00

0.00

79.961,35

5

19

15

Bozkır Belediyesi

3/8

   540.012,86

       1.026,77

35.00

0.00

13.476,35

6

114

1

Bozkır Belediyesi

Tam

     1.692,23

       579,12

8.01

0.00

4.638,75

TOPLAM

312.616,17

4-BOZKIRLILAR İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI TALEBİNİN    GÖRÜŞÜLMESİ :

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah.405 ada 1 parselde bulunan Yukarı Mah.Fevzi Paşa Cad.N:204 ve 205 adresindeki iki kapı girişi olan ve bir bölüm olarak kullanılan yaklaşık 15 m2 lik büro vasfındaki taşınmaz Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yukarı Mah.405 ada 1 parselde bulunan No:204 ve 205’de iki kapı girişi olan ve bir bölüm olarak kullanılan yaklaşık 15 m2 lik büro vasfındaki taşınmazın satışı veya Belediyemize ihtiyaç olduğu anda itiraz olmadan boşaltılması şartıyla aylık 50,00.-TL bedelle 5 yıllığına Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince tahsis edilmesine ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-SARIOĞLAN/KOÇAŞ MAH.183 ADA 13 PARSELDEKİ TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak İstimlak Müdürlüğü 28.02.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi 183 ada 13 parseldeki tarla vasıflı 14.562,18 m2 taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi, Harmancık Mevkii, 183 ada 13 parseldeki tarla vasıflı 14.562,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

6-ANIT ALANI ÇAY BAHÇESİNİN KİRALAMA SÜRESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Emlak İstimlak Müdürlüğü 01.03.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Anıt Alanı Çay Bahçesinin 5 yıllığına kiraya verilmesi konusu meclisimizce görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 407 ada 1 parselde bulunan 50003 Sokak No:1 adresindeki Anıt Alanı içerisindeki 60 m2 kapalı (bina), 680 m2 açık alan olmak üzere toplam 740 m2 Anıt Alanı Çay Bahçesinin 5 (beş) yıllığına encümene yetki verilerek ihale yolu ile kiraya verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2018 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 02 Nisan Pazartesi günü saat 11:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                       Katip Üye

             İbrahim GÜN                      Ayşe ÇALIŞKAN                          Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta