2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :04

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :12.02.2018

           KATILANLAR                       :                                  KATILMAYANLAR       :  

           Başkan       :İbrahim GÜN                                    Üye :Mehmet DEMİREL

                                                                                               “              :Hayri AK           

                                                                                               “     :Mehmet GÜRHAN

               “              :Recep KUZEY                                        “     :Hikmet BALCI

            “              :Ayşe ÇALIŞKAN                                         “     :Musa YILDIZ

               “               :Mustafa CANDAN

   “             :Mehmet DÖNMEZ

   “               :Ahmet KELEŞ

   “               :Mehmet Ali SÖKE                            

                “            :Yusuf ER

                 “               :Hüseyin BOZKURT

               “             :Mustafa AYDIN                                                                  

               “             : Filiz KILINÇEL DURU

           

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Şubat  ayı olağanüstü meclis toplantımızın oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL, Mehmet GÜRHAN, Hikmet BALCI ve Musa YILDIZ dilekçeleri ile, 12.02.2018 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL, Mehmet GÜRHAN, Hikmet BALCI ve Musa YILDIZ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 12.02.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

1-İLÇEMİZİN DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI’NA DAHİL EDİLMESİ RUHSAT HARCI, ZEMİN TAHRİP VE ÜST YAPI BEDELLERİNİN ALINMAMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

İlçemizin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı’na dahil edilmesi ruhsat harcı, zemin tahrip ve üst yapı bedellerinin alınmaması hususu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddesi uyarınca;

1)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesine Belediyemizin        de dahil edilmesine,

2)Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

           a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Bozkır Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

         b)Bozkır Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım
faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,

            c)Bozkır Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı
bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

            d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Şubat ayı olağanüstü meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddenin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. Toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                     Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Hüseyin BOZKURT

Yazdır