The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :03

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.02.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                      Üye       :Musa YILDIZ

           Üye            :Mehmet DEMİREL                                   “            :Mehmet GÜRHAN

               “               :Mustafa CANDAN                               “            :Mustafa AYDIN

               “               :Hüseyin BOZKURT                             “             :Hayri AK

               “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “               :Yusuf ER

               “               :Mehmet DÖNMEZ

               “               :Hikmet BALCI  

               “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Şubat  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.01.2018 gün ve 01 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 08.01.2018 gün ve 02 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ, Mehmet GÜRHAN, Mustafa AYDIN ve Hayri AK dilekçeleri ile, 2018 Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ, Mehmet GÜRHAN, Mustafa AYDIN ve Hayri AK’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.02.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 1(bir) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesi gerekmektedir.

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü 01.02.2018 günlü müzekkeresinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince ilçemizde amatör spor kulübü olarak faaliyet gösteren Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-SARIOĞLAN/KOÇAŞ SAKİNLERİNİN KOÇAŞ’IN MAHALLE OLMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinden Ayhan AKYOL ve Celal ÖZDEMİR ile ekli listedeki mahalle sakinleri 21.12.2017 günlü dilekçeleri ile Koçaş’ın Mahalle olmasını talep etmektedirler.

            08.01.2018 günlü Ocak ayı olağan meclis toplantısında alınan 14 nolu karar ile Plan Bütçe Komisyonuna Koçaş’ın nüfus bilgisin araştırılması için süre verilmiş idi.

            Komisyonumuz raporuna göre; Belediyemizce İlçe Nüfus Müdürlüğüne Koçaş’ın nüfus bilgisi sorulmuş olup, İlçe Nüfus Müdürlüğünün 04.01.2018 gün ve 32 sayılı yazısında Koçaş’ta 233 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesi gereğince, “Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” denilmektedir. Bu nedenle; Koçaş’ın mahalle olma talebinin uygun olmadığına karar verilmiştir.

               Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Komisyonumuzdan geldiği gibi Koçaş’ın Mahalle olma talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.

            2-KİLDERE TARIMSAL KOOP.TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kildere Mah.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Başkan Adnan ÇİÇEK, mülkiyeti Belediyemize ait Kildere Mah.118 ada 75 nolu parselde bulunan tarlanın 10 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesini talep etmektedir.

            08.01.2018 günlü Ocak ayı olağan meclis toplantısında alınan 15 nolu karar ile Plan Bütçe Komisyonuna Koski Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesi ve talebin incelenmesi için süre verilmiş idi.

            Komisyonumuz raporuna göre; Belediyemizce KOSKİ Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, Genel Müdürlüğün 18.01.2018 gün ve 5952 sayılı yazısında; Kildere Mahallesi, 118 ada 75 parselde yazı ekinde yer alan parsel bilgisi belgesinde işaretlenmiş alanda su şebeke hattının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Komisyonumuzca bahse konu yerin KOSKİ su hattı korunacak şekilde, boru hattı üzerinde yapılaşmaya meydan vermeden Kildere Mah.Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsisin uygun olacağına, tahsis süresi ve bedellinin meclisimizce belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Komisyonumuzun almış olduğu karara uyularak, Kooperatif kuruluşunun resmi olarak gerçekleştiği andan itibaren yıllık 1.500,00.- (Binbeşyüz)TL bedelle, 7 (yedi) yıllığına 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Fakat Kooperatif kurulduğu andan itibaren kooperatifçe 1 yıl içerisinde faaliyet gösterilmezse tahsisin iptal edilmesine ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN DEVİR             ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2018 gün ve 38-529 sayılı yazılarına istinaden, 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesine devredilen taşınmazların, bölgelerindeki yatırım düzenlemeleri kapsamında mevcutta büyükşehir belediyesince kullanılan ve ileride ihtiyaç duyulacak yerlerin belediyelerine tahsis edilmesi şartı ile aşağıda yazılı taşınmazların 1.-TL bedelle devir alınmasına, tapu devri için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

DURUMU

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS NO

Y.ÖLÇ.M2

Çağlayan

Bel.Hizmet Binası

Bina

415

1

2496,07

Dereiçi

“                

"

118

1

968,00

Hamzalar

"

"

234

1

907,65

Hisarlık/Büyük

"

"

105

20

1357,12

Sorkun/Güney

"

"

109

1

5857,51

Söğüt

"

"

108

1

6572,84

Ayrıca Harmanpınar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı taşınmazların ileride ihtiyaç duyulması halinde belediyelerine tahsis edilmesi şartı ile kullanım hakkının Belediyemizce devir alınmasına ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

DURUMU

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS NO

Y.ÖLÇ.M2

Harmanpınar

Mezbaa

Bina (atıl)

Takbiste Yok

120,00

"

Bel.Hizmet Binası

Bina

"

123,77

"

"

"

"

195,68

4-696 KHK GEREĞİNCE LİMİTED ŞİRKET KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            01.02.2018 tarih ve 57 sayılı Başkanlık Makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

            696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için Limited Şirket kurulmasına ve kurulacak olan şirkete Belediyemizin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, kurulacak olan şirket ile ilgili her türlü iş/işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine, meclisimizin 01.02.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

            5-BOZKIR GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜNE NAKDİ YARDIM       YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ       :

Başkan:Sayın Üyeler, Mali Hizmetler Müdürlüğü 01.02.2018 günlü müzekkeresinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince ilçemizde amatör spor kulübü olarak faaliyet gösteren Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü.Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince, İlçemizde amatör spor kulübü olarak faaliyet gösteren Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübüne 2018 yılı bütçesinde bulunan 46.42.10.02.01.1.1.00.05.3.1.01 kod nolu Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluş Sandık vb.Kuruluş Ödemeleri kalemindeki 40.000,00.-TL mevcut ödeneğin nakdi yardım olarak ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2018 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 1 Mart Perşembe günü saat 11:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                     Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Hüseyin BOZKURT

Yazdır e-Posta