The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :13

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :06.09.2017  

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             Meclis Başkanı     :İbrahim GÜN                                 Üye :Musa YILDIZ

             Üye                   :Hayri AK                                            “   :Mehmet DEMİREL                          

               “                      :Mustafa CANDAN                      “   :Hüseyin BOZKURT

                “                     :Recep KUZEY                           “   :Yusuf ER

                “                  :Mehmet GÜRHAN

             “                    :Ayşe ÇALIŞKAN

    “                     :Mehmet Ali SÖKE                          

                 “                     :Ahmet KELEŞ

                  “                    :Mehmet DÖNMEZ

             “                   :Filiz KILINÇEL DURU

                  “                     :Hikmet BALCI

                  “                     :Mustafa AYDIN

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Eylül ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.08.2017 gün ve 12 no’lu (Ağustos ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL, Musa YILDIZ, Hüseyin BOZKURT dilekçeleri ile, 06.09.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL, Musa YILDIZ, Hüseyin BOZKURT’un 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.09.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ : (Yelbeği Mah.197 ada 10 parsel)

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yelbeği Mahallesi, 197 ada 10 parsel, Köyiçi Mevkiinde bulunan 323,39 m2, arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

           

2-HİSARLIK MAH.150 ADA 194 VE 199 NOLU PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Ali ATAĞAN 03.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinde 150 ada 194 ve 199 nolu parsellerinin parka isabet etmesi nedeniyle, inşaat yapabilmek için imar planında değişiklik talep etmektedir.

            İmar komisyonumuzca alınan karara göre, talebin teknik olarak incelenmek üzere süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-DEMİRASAF MAH.320 ADA 7, 8, 9 PARSELLERDE KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Ayşe YAVUZ ŞAHİN 25.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesinde 320 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerinin 4 kat görünen planın 5 kat yoğunluk artışı olarak plan tadilatı yapılmasını talep etmektedir.

            İmar komisyonumuzca alınan karara göre, talebin teknik olarak incelenmek üzere süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-YUKARI MAH.509 ADA 15 VE 16 NOLU PARSELLERİN KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Emine DEMİR ve Safvet SAĞLAM 31.07.2017 günlü dilekçesi ile Yukarı Mah.509 ada 15 ve 16 nolu parsellerinin kat adedinin 5 kata çıkarılmasını ve konut altı ticarinin kaldırılmasını talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-SULH İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİLMESİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Belediyemiz Avukatı Halil ÖRS’ün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi Sıfatıyla ) 2016/29 E. sayılı dosyası ile Belediyemiz aleyhinde davacı Hasan Özcan tarafından geçici/sürekli iş göremezlik maddi tazminat ve manevi tazminat talepli olarak dava açılmıştır. Davacı taraf dava dilekçesinde özetle ‘’ 6360 sayılı yasa ile kapatılan ve Bozkır Belediye Başkanlığına bağlanan dava dışı Üçpınar Belediye Başkanlığı’nda sigortalı kadrolu işçi sıfatında şoför olarak çalışmakta iken, kapatılan Üçpınar Belediyesi’ne ait Trafik İş Kazası tarihi olan 02.07.2009 tarihi itibariyle ZMMS olmayan ve kanunen yapılması gerekli fenni muayenesi de hiç yapılmamış 42 RE 646 plaka sayılı park halinde bulunan kamyonun teknik bir arıza ( imdat freninin boşalması ) sebebiyle geri geri kendiliğinden hareket etmesi sonucu 02.07.2009 tarihinde Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesinde yaya konumunda bulunan kendisine çarpması neticesi trafik iş kazası meydana gelmiştir. ‘’

            Dava maddi tazminat açısından fazlaya dair haklar saklı tutulmak kaydıyla 1.000 TL’lik maddi ve 100.000,00 TL manevi tazminat davası olarak açılmıştır. Dosya kapsamında yapılan tespitlerde; 30.11.2012 tarihli SGK Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti, SGK’dan gelen 17.09.2013 tarihli cevabi yazı ve 21.03.2016 tarihli Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği cevabi yazısında; davacının geçici iş göremezlik ( iyileşme ) döneminin 02.07.2009 – 20.09.2010 tarihleri arası olduğu ve bu süre zarfında davacı tarafın %100 malül sayılacağı yine bu sürede gelir getirici herhangi bir işte çalışamayacağı tespiti yapılmıştır. Ayrıca 06.01.2017 tarihli SGK cevabi yazısı ekinde; 03.10.2012 tarihli, 020269 sayılı SGK Başkanlığı Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespitinde davacı tarafın maluliyet oranı %42.2 olduğu tespiti yapılmıştır. Rapora göre davacı tarafın sürekli iş göremezlik başlangıç tarihi 21.09.2010’dur. Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi Sıfatıyla ) 2014/232 E. 2016/111 K. sayılı dosya kapsamında aldırılan bilirkişi kusur raporuna göre, dava konusu iş kazasında davalı işveren Belediye %60 oranında, davacı kazalı işçinin ise %40 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

            Dosya aktüerya bilirkişisine tevdi edilmiş ve 26.05.2017 tarihli Aktüerya Bilirkişi Raporuna göre;

Geçici İş Göremezlik Maddi Tazminatı :     510.52 TL

Sürekli İş Göremezlik Maddi Tazminatı : 73.743,36 TL

TOPLAM MADDİ ZARAR                 : 74.253,88 TL olarak tespit edilmiştir.

            Buna istinaden davacı taraf vekili Av. Mustafa AKGÜL 15.06.2017 tarihinde mahkemeye sunmuş olduğu ıslah dilekçesi ile 73.743,36TL maddi tazminat iş kazası 02.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile,

100.000,00 TL manevi tazminat iş kazası 02.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile,

Geçici iş göremezlik tazminatından doğan haklarının saklı tutulmasına,

Maddi ve manevi tazminat yönünden ayrı ayrı lehimize vekalet ücreti takdirine,

Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalı Belediye üzerine tahmiline karar verilmesi talepli olarak ıslah etmiştir.

            Bahsedilen iş bu dosya derdest olup halen yargılaması devam etmektedir. Mahkeme tarafından yapılacak yargılama sonucu davacı tarafın haklılığının tespit edilmesi halinde asıl alacak + faiz + yargılama giderleri + vekalet ücretine hükmedilmesi ve verilen kararın icraya konulması neticesinde icra masrafları muhakkak olup, davacı taraf ile uzlaşılıp söz konusu davanın sulh ile tasfiyesi mer’i mevzuata uygun ve belediye menfaatine olduğu kanaatindeyiz.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesi k.fıkrası; ‘’ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.’’ , 18. Maddesi h. fıkrası; ‘’ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. ‘’ ve Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesi g. fıkrası ‘’ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. ‘’ hükümleri gereği sulh cihetine gidilmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifasına yönelik olarak Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-BOZKIR KOZAĞAÇ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır Kozağaç Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği 31.07.2017 gün ve 2017/3 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Kozağaç Mahallesi 175 ada 4 parselde bulunan tek katlı eski okul binasının dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 10.08.2017 gün ve 2396/20751 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mahallesi 1924 parseldeki eski belediye binası 2.katında bulunan 2(iki) odanın itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi talep edilmektedir.

* Üçpınar Mahallesi 1924 parseldeki eski belediye binası 2.katında bulunan 2 adet odanın İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına, elektrik, su, yakacak, tamir, tadilat vb.tüm masrafların Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca karşılanmak kaydıyla 10 yıllığına tahsisinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

8-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2017 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 16:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                               Katip Üye                                 Katip Üye

İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                   Mehmet GÜRHAN

                                   

Yazdır e-Posta