The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 NİSAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :06

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :06.04.2017

  

KATILANLAR                       :                             KATILMAYANLAR       :

Başkan   :İbrahim GÜN                                            Üye     :Musa YILDIZ

Üye       :Mehmet DEMİREL                                     “         :Mustafa AYDIN

   “         :Hayri AK                                                     “         :Yusuf ER

               “         :Hüseyin BOZKURT                                  

   “         :Mustafa CANDAN

“         :Mehmet GÜRHAN

   “          :Recep KUZEY

   “         :Ayşe ÇALIŞKAN

   “         :Mehmet Ali SÖKE

   “         :Ahmet KELEŞ

   “         :Mehmet DÖNMEZ

“         :Filiz KILINÇEL DURU

               “          :Hikmet BALCI

Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Nisan ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ, Yusuf ER ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2017 Nisan ayı II.Birleşim meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ, Yusuf ER ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.04.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-DEMİRASAF MAH.308 ADA 155 PARSELDE BULUNAN 222,86 M2’LİK ALANIN KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA DEVRİNİN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 14.03.2017 tarih ve 11736017/3.434.540 sayılı taşınmaz devri konulu yazısında; “Mülkiyeti kendilerine ait Demirasaf Mahallesi 308 ada 154 parselde inşaat yapabilmeleri için 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince imar planına göre imar uygulaması yaptırmak istediklerini, bu esnada imar planında Belediyeye ait 308 ada 155 parseldeki 222,86 m2 lik kısmın resmi kurum alanı olarak kurumlarına ait 154 parsel ile planlanmış olması sebebiyle bu kısmın bedelsiz olarak kurumları adına tescil edilmesini Belediye Kanunun 75/d maddesi gereğince belediye meclisince karar alınmasını’’ talep etmektedir.

            Söz konusu talep imar komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyondan geldiği gibi mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi, Tepelcik Mevkii, 308 ada 155 parselde bulunan 4200,78 m2 taşınmazın 222,86 m2’lik kısmının bedelsiz olarak resmi kurum yapılması için, 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince, Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

           

            2-YUKARI MAH.466 ADA 6 VE 7 PARSELLER İÇİN KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Mehmet YILMAZ 08.03.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Yukarı Mahalle, 466 ada, 6 ve 7 nolu parselleri için kat artırımı talep etmektedir.

            İmar Komisyonumuzca söz konusu talebin teknik olarak incelenmek üzere belediye meclisinden süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-CUMHURİYET MAH.534 ADA 34-35-36-40-41 PARSELLERİN EMSAL VE KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 534 ada, 34-35-36-40-41 no’lu parsel malikleri 22.03.2017 günlü dilekçeleri ile emsal ve kat artırımı talep etmektedirler.

            İmar Komisyonumuzca söz konusu talebin teknik olarak incelenmek üzere belediye meclisinden süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-ÜÇPINAR MAH.2665 PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Ahmet YORULMAZ’ın 24.03.2017 tarihli dilekçesinde “ Konya ili, Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi N28C11A3A pafta, 2665 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulünü” talep etmektedir.

            Söz konusu talebin teknik olarak yapılan incelemeye ve Şehir Plancısının görüşüne göre; Üçpınar Mahallesi 2665 nolu parsel mevcut imar planında Tarım Kredi Koop. alanı iken Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş, Büyükşehir Yasası gereği uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin Bozkır Belediye Meclisi yetkisinde olduğu için söz konusu talep, Şehir Plancısının da yönetmelik gereği uygun görmesi sebebiyle imar komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonundan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            5-HARMANPINAR MAH.17 PAFTA 4308 NOLU PARSELİN FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Kemal DİNÇ’in 24.03.2017 tarihli dilekçesinde; “Harmanpınar/Ferhatlar Mahallesinde 17 pafta, 4308 nolu parselin imar planında eğitim alanı olmasından dolayı ev yapamadığını bu sebepten eğitim alanından çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesini” talep etmektedir.

            Söz konusu talebin fonksiyon değişikliği içermesi sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planının değişikliği gerektiğinden, nazım imar planı değişiklik yetkisi yasa gereği Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan, şahsın mağduriyetinin giderilmek üzere konunun Konya Büyükşehir Belediyesine, Belediyemiz tarafından iletilmesi imar komisyonumuzca uygun görülmüştür.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; taleple ilgili işlemlerin İmar Komisyonundan geldiği gibi yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            6-BOZKIR ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİNİN KAPATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            Plan Bütçe Komisyonu raporuna göre; “Bakanlar Kurulunun 01.10.2008 tarihli, 2008/14230 sayılı kararıyla kurulmasına izin verilen Bozkır Çevre Koruma Birliğinin, 6360 sayılı Yasanın Geçici 1’inci Maddesinin 26’ncı fıkrası “Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar” gereğince kuruluş amacı ortadan kalkmış olup 2014 yerel seçimlerine kadar tüzüğünde belirtilen hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekirken sehven unutulup tasfiyesi gerçekleştirilmemiştir.

            Birlik üyesi belediyelerden Çağlayan Belediyesi, Dere Belediyesi, Sorkun Belediyesi, Üçpınar Belediyesi, Söğüt Belediyesi, Dereiçi Belediyesi, Hamzalar Belediyesi, Hisarlık Belediyesi, Harmanpınar Belediyesi ve Sarıoğlan Belediyesi 6360 sayılı Yasa ile kapatılmıştır. Tüzel kişiliğini devam ettiren tek üye Bozkır Belediyesidir. Bozkır Çevre Koruma Birliğinin, Birlik Meclisi ise 2014 yerel seçimleriyle görev süresini doldurmuştur ve Birlik için herhangi bir karar alma yetkisi kalmamıştır.

            Bozkır Çevre Koruma Birliğinin Tüzüğünün, Birliğin Tasfiyesi başlıklı 40’ıncı maddesine göre “Birlik Meclisi üyesi tam sayısının(12) üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesinin, Bozkır Kaymakamlığınca belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin malvarlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır” denilmek suretiyle tasfiye şeklini belirtmiştir.

            Belediyemizce Bozkır Mal Müdürlüğü ve Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yazışma yapılarak Birliğin herhangibir kaydı ve borcunun olup olmadığı sorulmuş olup;

            *Bozkır Mal Müdürlüğü’nün 24.03.2017 gün ve 270 sayılı yazısı ile adı geçen birlik adına herhangibir kayıt ve borca rastlanılmadığı,

            *Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 04.04.2017 gün ve 499 sayılı yazısı ile birlik adına herhangibir kayıt ve işyeri sicil numarası tespit edilemediği, bildirilmiştir.

            Birlik üyeleri 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliğini kaybetmiş olup, birlik meclisisin yetkisi de 2014 yerel seçimleriyle sona ermiştir. Birlik adına karar almaya tek yetkili meclis olarak Bozkır Belediyesi Meclisi kalmıştır. Bozkır Belediye Meclisinin alacağı üçte iki karar nisap sayısı ile Bozkır Çevre Koruma Birliği feshedilip Bozkır Kaymakamlığına bildirimi yapılarak tasfiyesi gerçekleştirilebilecektir.” denilmektedir.  

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, komisyondan geldiği gibi Bozkır Çevre Koruma Birliği’nin feshedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Nisan ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2017 Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 2 Mayıs 2017 Salı günü saat :14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                  Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                     Mehmet GÜRHAN

Yazdır e-Posta