The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :01

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.01.2017  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Yusuf ER

             Üye           :Mehmet DEMİREL                       “     : Filiz KILINÇEL DURU

              “             :Mustafa CANDAN                            “     :       Hikmet BALCI  

               “               :Hüseyin BOZKURT                       “     :         Mehmet DÖNMEZ

            “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                            

               “               :Ahmet KELEŞ

               “            :Musa YILDIZ

               “             :Mustafa AYDIN

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Ocak  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 05.12.2016 gün ve 22 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 08.12.2016 gün ve 23 No’lu meclis karar tutanağı (Aralık ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER, Hikmet BALCI, Filiz KILINÇEL DURU dilekçeleri ile, 2017 Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER, Hikmet BALCI, Filiz KILINÇEL DURU’nun 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.01.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-CUMHURİYET MAH.572 ADA 76 NOLU PARSELDEKİ PLAN TADİLATI        TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Mustafa GEDİK ve Neriman ÇINAR 27.10.2016 tarihli dilekçesinde; “Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde malikleri olduğu 572 ada 76 nolu parselin üzerine inşaat yapmak istediklerini fakat üzerinden geçen yol yüzünden bu vasfın yok olduğunu belirtmiş olup, yolun iptal edilmesini yada daha hakkaniyetli bir ölçüde düzenlenmesini” talep etmektedir.

            Söz konusu talep; Şehir Plancısı tarafından incelenerek; ‘’ İmar yolunun kaldırılması imar adaları arasında uzun bir mesafe oluşturacağından kaldırılması uygun değildir. Parsel sınırına kaldırılması ile ilgili çalışma yapılabilir.’’ görüşü; İmar komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

            Meclisimizce imar komisyonundan geldiği gibi yolun parsel sınırına kaydırılarak düzenlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-CUMHURİYET MAH.540 ADA 22 NOLU PARSELDEKİ KAT ARTIRIMI          TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Halil TUTUMLU 01.11.2016 tarihli dilekçesinde;”Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde kendisine ait 540 ada 22 nolu parseline imar planında cadde tarafının 5 kata imarlı olup, sokak cephesi tarafındaki 3 kata imarlı kısmın 4 yada 5 kata çıkarılmasını” talep etmektedir.

            Söz konusu talep; Şehir Plancısı tarafından incelenerek; ‘’Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 540 ada 22 nolu parselin 15 m’lik imar yoluna bakan kısmı 3 kattır. Bu kat ifraz hattıyla ayrılmıştır. Burada talep 3 kat olan kısmın 4 ya da 5 kat olarak düzenlenmesidir. Bu talep 3194 sayılı imar kanunun ve ilgili yönetmelikler gereği yoğunluk artışı getireceğinden ve emsal artışı olacağından uygun bulunmamıştır.’’ görüşü; İmar komisyonumuzca aynen benimsenmiş olup, söz konusu talep uygun görülmemiştir.

            Meclisimizce imar komisyonundan geldiği gibi kat artırımının uygun olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

            3-KOZAĞAÇ MAHALLESİ 174 ADA 1 PARSELDEKİ GEÇİT HAKKI       VERİLMESİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Kozağaç Mahallesi 136 ada 14 parsel lehine belediyeye ait 174 ada 1 nolu parsel aleyhine dosyasında bulunan krokide A ile gösterilen 49,02 m2 lik kısımda ‘’geçit hakkı’’ işlemine ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesi gereğince Bozkır Belediyesine ait 174 ada 1 nolu parselden Kozağaç Mahallesinde imar planı yapılıncaya kadar bedelli olarak geçit hakkı verilmesi, belediye encümeni ile takdir kıymet komisyonuna havale edilmesi imar komisyonunca uygun görülmüştür.

            Meclisimizce imar komisyonundan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            4-DEMİRASAF MAH.308 ADA 149 VE 150 PARSELDEKİ KAT ARTIRIMI           TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-SARIOĞLAN MAH.57 ADA 3 PARSELDEKİ İMAR TADİLATI TALEBİNİN             GÖRÜŞÜLMESİ   :

Bozkır Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü 14.12.2016 gün ve 642 sayılı yazısı ile, Bozkır İlçesi Sarıoğlan Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 57 ada 3 nolu parselin imar planında 2 kat ayrık mesken sahasına isabet eden taşınmaz malın üzerinde II.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen camii bulunmakta olup, sözkonusu taşınmazın imar tadilatının yapılmasını talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-YUKARI MAH.461 ADA 10 PARSELDE HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ        UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Aynur TEKERKAYA dilekçesi ile, Yukarı Mah.461 ada 10 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin meclisimizce görüşülmesini talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ :

Bu gündem maddesinin son madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

           

8- ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

A-ARAÇ OTOPARK ÜCRETLERİ:

Yeni ve Eski Pazar Yerinin otopark yeri olarak belirlenmesine, Yeni Pazar Yeri teslim edildikten sonra otopark uygulamasının başlamasına ve ücretlerinin aşağıda yazılı olduğu gibi kabulüne 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            *Yeni ve Eski Pazar Yeri otopark ücretleri:

           - Küçük araçlar için (otomobil vb.) 30 dk ücretsiz her 1 saatte 1 TL

- Yeni Pazar alanına kamyon vb.araçlar park yapmayacaktır.

            *Eski Pazar Yeri otopark ücretleri:

            - Büyük araçlar için (kamyon vb.) 30 dk ücretsiz her 1 saatte 2 TL

B-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

            ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ         :

         Başkan:Sayın Üyeler, 29 Aralık 2016 gün ve 29933 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2017 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                             ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                    41 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                     74 Kr

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                              1,3 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                         3,3 TL

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                          1,3 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                2   TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                    2,8 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                           4   TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                              7,1 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                          10,7 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                        12,9 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)   22,2 TL                                                          

Maksimum kap.1500 kg-2900 kg arasında olanlar(2900 kg dahil)   34,7 TL

Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için

(5 kilogram dahil)                                                                              24,1 TL    

Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                           36,1 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                        42,2  TL    

Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dahil)                                                                      48,3 TL                    

Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dahil)                                                                      60,4 TL

C-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan:Sayın Üyeler, 27 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:49)” ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 41.00 TL olarak belirlenmiştir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

           2017 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 41,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

9-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE           BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

Başkan:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde boş bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfında 1 adet, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 4 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 3 adet Mühendis, Mimar 1 adet, 1 adet Şehir Plancısı kadrosu ile 3 adet Tekniker Kadrosunun ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2017 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi ile kısmi zamanlı 1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

2017 yılı için, 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Şehir Plancısı ve 3 adet Tekniker kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Avukat, 1 adet İnşaat Mühendisi ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretlerinin 05.01.2017 Perşembe günü yapılacak olan Ocak ayı II.Birleşim meclis toplantısında belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            10-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ :

Başkan: Sayın Üyeler, 24.12.2016 tarih ve 29928 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu (Kanun No:6767 Kabul Tarihi 16.12.2016) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 453 TL’sını geçemez” denilmektedir.

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemizde çalışan zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2017 yılı için zabıta personeline aylık 453,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

            11-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçe merkezi Yukarı Mahallede bulunan 405 ada 1 parseldeki 4 katlı kargir eski Belediye binasının satışı konusunun gelecek ayki meclis toplantısında görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

            İlçemiz Koçaş Mahallesinde Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 32 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI :     MEVKİİ :          NİTELİĞİ:   ADA NO: PRS NO: Y.ÖLÇ.M2

       Koçaş                Harmancık Arkası   Arsa                187           172         2.277,22

            “                                  “                 “                   187            173          2.065,00

            “                                  “                 “                     275                 1          2.344,47

            “                                  “                 “                    275                 2         2.350,05

            “                                  “                 “                     274                 2         2.562,33

            “                                  “                 “                   274                 1          2.679,91

            “                                  “                 “                   273                 4        1.554,88

            “                                  “                 “                   273                 1          1.475,76

            “                                  “                 “                   272                 8          1.476,24

            “                                  “                 “                   272                 7         1.270,04

            “                                  “                 “                   272                 1          1.385,90

            “                                  “                 “                   271                 7          1.695,15

            “                                  “                 “                   271                 6          1.773,51

            “                                  “                 “                   271                 5         1.820,37

            “                                  “                 “                   271                 3          2.086,37

            “                                  “               “                      271                4         1.513,35

            “                                  “               “                271                2       1.474,84

            “                                  “               “                   271               1        1.455,06

            “                                  “               “                   270               8        1.683,81

            “                                  “               “                   270               7        1.420,66

            “                                  “               “                   270               6        1.194,41

            “                                  “               “                   270               5        1.199,64

            “                                  “               “                   270               4        1.170,34

            “                                  “               “                   270               3        1.132,82

            “                                  “             “                   270               2        1.329,39

            “                                  “             “                   270               1        1.502,63

            “                                  “               “                   269               6        1.461,14

            “                                  “              “                   269               5        1.479,98

            “                                  “               “                   269               4        1.320.61

            “                                  “              “                   269               3        1.130,96

            “                                  “              “                   269               2        1.470,28

            “                                  “               “                   269               1        1.233,87

                      

12- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

Meclis Üyelerimizden Hüseyin BOZKURT, Mehmet GÜRHAN ve Mehmet Ali SÖKE tarafından verilen yazılı önerge ile, Mehmet DEMİREL, Ayşe ÇALIŞKAN ve Ahmet KELEŞ’in 2016 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi. Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3) kişiden oluşmasına karar verildi. Gündemdeki 7.madde gereğince oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Mehmet DEMİREL 12 oy (KABUL), Ayşe ÇALIŞKAN 12 oy (KABUL) ve Ahmet KELEŞ’in 12 oy (KABUL) aldıkları görüldü.

            Oyların tamamını alan Mehmet DEMİREL, Ayşe ÇALIŞKAN ve Ahmet KELEŞ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta